Fastighetsägarna vill att hyresnivån ska höjas med 2,5 procent. Foto:

Debatt: Hyresnivån måste spegla den ekonomiska utvecklingen

Debatt

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Nu inleds förhandlingarna i Sörmland mellan Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen om hyrorna för 2018. Efter en följd av år, där hyran inte ens ökat i takt med inflationen, är det nu dags för en överenskommelse som gör att hyresnivån förändras i takt med den övriga samhällsekonomin.

Framtidsutsikterna är ljusa för svensk samhällsekonomi. Statistik från SCB indikerar en årlig ökning av hushållens disponibla inkomst med fyra procent. Det skapar förutsättningar för en fortsatt stark tillväxt som gynnar hela landet.

Den goda ekonomiska utvecklingen speglas inte i justeringen av hyresnivån. De två senaste åren har den generella hyresnivån till och med sjunkit i reala termer, eftersom hyresnivåernas ökning har varit lägre än inflationen. Under 2017 motsvarar hyreshöjningen ett nationellt genomsnitt på bara 0,7 procent. Hyresvärdarnas intäkter har inte ökat i samma takt som kostnaderna.

Kortsiktigt kan för låga hyreshöjningar upplevas som väldigt positivt för flertalet hyresgäster. Men när hyresvärdarnas enda intäkt inte justeras i enlighet med samhällsekonomin i övrigt, eller ens ger täckning för inflationen, riskeras framtida underhåll och nödvändiga investeringar att utebli. Om hyresrätten ska kunna fortsätta att utgöra ett modernt och attraktivt boende med en stark position på bostadsmarknaden måste avkastningen från hyresfastigheter vara konkurrenskraftig relativt alternativa investeringar. Hyresbostadsmarknadens parter, i detta fall Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna, har ett gemensamt ansvar för att hyresrätten även i framtiden upplevs som attraktiv för alla bostadskonsumenter.

Hyresgästföreningen resonerar tyvärr ofta annorlunda och anser att en ägare av hyresfastigheter inte behöver kompenseras för ökade kostnader, då det har skett en värdestegring på deras fastigheter. Tankevurpan här är att värdestegringen bara går att omsätta i realiteten genom försäljning eller ombildning till bostadsrätter. Långsiktiga fastighetsägare vars syfte är att förvalta och utveckla fastigheterna blir förlorare.

Ingen är betjänt av en marknadssituation där köp och avyttring är det som skapar den huvudsakliga drivkraften för fastighetsföretagande. Att attrahera nytt kapital och bibehålla det som finns i sektorn för långsiktig förvaltning är därför en förutsättning för hyresrättens framtid. Detta kan endast göras om hyresintäkterna täcker de löpande kostnaderna för drift och underhåll.

Det är därför vi i årets förhandling yrkar på att hyresnivån i Eskilstuna 2018 justeras med 2,5 procent, vilket är i takt med den samhällsekonomiska utvecklingen. Med en sådan justering skapas förutsättningar som är rimliga för såväl hyresvärdar och hyresgäster.

Maria Öhrvall

platsansvarig Eskilstuna, Fastighetsägarna MittNord

Läs mer om dessa ämnen

BostadDebattEkonomi

Mest delat denna vecka