Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena av den nya detaljplanen för Gredbyvägen. Foto:

Domstolsbeslut öppnar för genomfartstrafik på Gredbyvägen

Eskilstuna

Gredbyvägen kan öppnas för trafik. Det står klart sedan Mark- och miljödomstolen avslagit de överklaganden som lämnats mot den nya detaljplanen.

I augusti förra året antog stadsbyggnadsnämnden efter flera år av utredningar och diskussioner den nya detaljplanen som innebär att Gredbyvägen kan öppnas för genomfartstrafik. Syftet är att förbättra den ansträngda trafiksituationen genom att avlasta Kungsgatan, men även Tullgatan och Hamngatan.

– Eskilstuna växer och vi behöver anpassa trafiken efter ökade trafikflöden. Vi har tidigare öppnat upp Björksgatan för sipprande trafik och nu ändrar vi detaljplanen för Gredbyvägen för att även här kunna underlätta för trafiken kring Tullgatan-Kungsgatan för både bil och cykel, sa Sarita Hotti (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden när planen antogs.

Beslutet överklagades av både boende och företag i området. Invändningarna handlar främst om att den ökande trafiken kommer leda till bullerproblem, att miljön försämras samt att antalet parkeringsplatser minskar när vägen byggs om. De boende pekar på att alternativa sätt att leda trafiken inte har utretts tillräckligt noga och att det är osäkert om kommunens åtgärder för att minska bullret är tillräckliga.

Men Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena. I beslutet har domstolen vägt in det faktum att länsstyrelsen inte överprövat detaljplanen. De utredningar om trafikflöden, parkeringar och buller som gjorts finns det enligt domstolen inte skäl att ifrågasätta. Några ytterligare utredningar behövs inte konstateras i domen. Domstolen slår också fast att de olägenheter som kan uppstå måste betraktas som acceptabla.

Advokat Bengt Qvigstad har företrätt de boende i de två bostadsrättsföreningar som överklagade detaljplanen.

– Det är alltid svårt att få gehör för sådana här överklaganden men jag är ändå lite förvånad över att inte domstolen lyssnat mer på de argument som vi och ombudet för fastighetsägarna i området förde fram, säger han.

Möjligheter finns att överklaga beslutet till Mark- och miljööverdomstolen men då krävs prövningstillstånd.

Kostnaderna för ombyggnaden av Gredbyvägen har beräknats till 35 miljoner kronor. I summan ingår förstärkt bullerskydd med nya fönster för de boende.

En av de boende är den tidigare MP-politikern Ingrid Escobar.

– Domen var väntad. Vi vanliga medborgare kan inte vinna över en kommun. De kör bara på oavsett vilka som överklagar. Nu är det viktigaste att se till att kommunen håller vad de lovat när det gäller bland annat åtgärder mot buller, säger hon.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Eskilstuna CentrumBiltrafikTrafik
Relaterat