Tomas Lindroos, Eskilstuna Stadsmission, hoppas att ungdomsguiderna ska kunna börja sitt uppsökande arbete under våren 2019. Foto:

Stadsmissionen vill hjälpa unga i utanförskap

Eskilstuna

Stadsmissionen ser ett behov av att stötta en delvis ny och växande målgrupp i Eskilstuna. Det handlar 13-21 åringar som befinner sig i någon form av utsatthet.

– Det finns många skyddsnät som inte fungerar, säger Tomas Lindroos, direktor för Eskilstuna Stadsmission.

Trots en rad aktörer som skola, socialtjänst, sjukvård och polis finns det en växande skara barn och unga i Eskilstuna som hamnat lite vid sidan av. Elever som inte är i skolan trots att de borde vara där, som inte har stöd av föräldrar och saknar trygga sociala sammanhang. Det kan vara unga som missbrukar, lider av psykisk ohälsa eller är aktivt kriminella.

Stadsmissionens satsning syftar till att aktivt söka upp, skapa förtroendefulla relationer och slutligen följa de mest utsatta i rätt riktning.

Med början våren 2019 hoppas Tomas Lindroos att Eskilstuna Stadsmission ska ha två heltidsanställda ungdomsguider i tjänst. Guiderna ska arbeta som ett mobilt team "i fält" och i nära samarbete med skolor, ungdomsgårdar, socialtjänst, polis och andra nätverk.

– Vi vill nå de ungdomar som faller mellan olika verksamheters och myndigheters stolar. Tanken är att vi ska röra oss runt mötesplatser och i stadsdelar där man ser att den här målgruppen rör sig. Även på kvällar, säger Tomas Lindroos.

Satsningen är långsiktig och stödinsatserna väntas kunna pågå i månader eller år.

– Målet är att personen ska slussas rätt och få det stöd den behöver. Det kan handla om att sätta den unge i kontakt med en psykolog, med sjukvården eller sociala myndigheter. Någon kanske vill bryta kontakten med ett kriminellt nätverk och måste bort från stan, någon annan kan behöva hjälp att bryta med sitt missbruk eller återvända till skolan.

Stadsmissionens satsning ska inte ses som någon kritik mot kommunen eller andra myndigheter med formellt ansvar för den aktuella målgruppen.

– Vi pekar inte finger åt någon. Ungdomsguiderna ska ses som ett komplement och ju fler vi är som hjälper till desto större chans att vi får till en förändring. I Sverige förväntar vi oss att samhället tar hand om alla problem vi har. I många andra länder finns det en ideell sektor eller organisationer som bedriver sjukvård och gör andra insatser. Det är helt normalt komplement till den allmänna välfärden.

Tomas Lindroos beskriver tänkbara "stödscenarion" med stor variation.

– Allt från att sätta en ung person i kontakt med en förälder som inte varit närvarande, till väldigt komplicerade insatser som kommer att pågå under längre tid. I de flesta fall finns det samhällsresurser att tillgå. Ibland kan dock problematiken i sig göra att personen har svårt att ta emot den hjälp som finns. Då måste vi hjälpa till i den processen.

På sikt, när verksamheten blivit känd, så tror Tomas Lindroos att barn och unga friviligt kommer att söka sig till stadsmissionen.

– Förhoppningsvis blir det känt att det finns stöd och hjälp att få. I de fokusgrupper som vi använt oss av inför satsningen har det dock visat sig att det finns ett visst motstånd från den här målgruppen.

– Bland de mest utsatta finns ett slags förakt för samhället. Ingen bryr sig och ingen kan hjälpa till, resonerar de. De har nästan tappat hoppet om att det finns någon i samhället som vill dem gott, säger Tomas Lindroos.

Vad är det som säger att ni ska kunna hitta och hjälpa de barn som andra inte ser?

– Jag säger inte att vi kommer att hitta dem, men de behöver hittas.

Finansieringen är ännu inte helt säkrad. En stiftelse har gått in med en större summa och Eskilstuna Kommunföretag AB har gett klartecken för att sponsra Stadsmissionens projekt med 300 000 kronor per år 2019-2021.

Ungdomsguidernas fokus

Målgrupp: Ungdomar 13-21 år

Prioriterad utsatthet: Familjerelaterade problem, ensamhet/utanförskap, fattigdom, vilsenhet i värdegrund, obearbetade trauman (krig, övergrepp, separationer...), integrationsproblem, psykisk ohälsa, självskadebeteende, drogmissbruk, kriminalitet och ungt föräldraskap i behov av stöd.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

StadsmissioneneskilstunaBarnUngdomar
Relaterat