Här bredvid den nya skolan i Flen ska den nya sporthallen byggas. Foto:

Bygglov för ny sporthall i Flen klubbat i jävsnämnden

Flen

Trots invändningar från närboende och mot förvaltningens förslag har bygglovet för den nya sporthallen i Flen godkänts av jävsnämnden.

I samband med att den nya skolan byggs i Flen ska även en ny sporthall byggas i anslutning till skolan, men det stora bygget på absolut central mark kommer inte utan kontroverser.

Flera boende i närområdet har protesterat mot planerna eftersom hallen kommer bli två meter högre än vad som detaljplanen tillåter och då den dessutom kommer att byggas delvis i prickmark, ett markområde som enligt detaljplanen vanligtvis inte får bebyggas.

Det finns också anmärkningar mot att bygga så nära den tunga trafik som trafikerar Drottninggatan.

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag var att neka bygglovet, men så blev icke fallet.

— Det blev ett rent politiskt beslut, jävsnämnden var enig och det gavs inget bifall på förvaltningens förslag. Vi försökte möjliggöra bygglovet genom att se vad plan- och bygglagen ger och det finns särskilt angelägna skäl i det här fallet, säger Bengt Eriksson, ordförande i jävsnämnden.

Skälen till godkännandet är bland annat att det inte går att placera hallen på annat vis om man ska kunna ha ytor för parkering, utrymningsfordon och lekytor för skolbarnen.

Angående takhöjden hänvisas det till att hallen ska byggas i suterrängstil och att det sett från Storgatan inte kommer märkas medan det från sidan som vetter mot Drottninggatan endast är skrymmande för industrifastigheten, alltså Volvo Parts, som ligger där.

Man menar att bygget är förenligt med detaljplanens huvudsyfte, att skapa en skola, och att en ny hall även är av allmänt intresse.

— Men det är besvärande att det är så mycket prickmark och hög bygghöjd, det gäller att de snitsar till det bra. Att Flen inte har någon stadsarkitekt kan beklagas, säger Eriksson.

Anledningen till att ärendet behandlas i jävsnämnden och inte samhällsbyggnadsnämnden är att den sistnämnda är en sammanslagning av en rad tidigare enskilda nämnder som tekniska, miljö och räddning.

— I och med att de är markägare får de inte ta beslutet utan det förs över till jävsnämnden, säger Bengt Eriksson.

Om ingen överklagar nämndsbeslutet träder bygglovet i kraft om knappt tre veckor.

Läs mer om dessa ämnen

Flens kommunInfrastruktur

Mest delat denna vecka