Skolket i Södermanlands skolor har under flera år legat på en jämn nivå. Under läsåret 2017/18 har skolket ökat något.

Rekordmånga elever får studiebidraget indraget

Sörmland/Flen

På nationell nivå är skolket i gymnasieskolan rekordhögt. Det visar ny statistik från centrala studiestödsnämnden, CSN. I Södermanland har andelen gymnasieelever med indraget studiestöd ökat något från föregående år. Situationen ser bäst ut i Nyköping och sämst ut i Katrineholm och Flen.

27 800 elever på gymnasiet fick studiebidraget indraget på grund av skolk det gångna läsåret. Det motsvarar 8,5 procent av samtliga elever. Det är en relativt stor ökning jämfört med föregående läsår, då motsvarande siffror låg på 7,9 respektive 7,8 procent.

– Vi ser en stor ökning av andelen med indragna studiebidrag i gruppen utländska medborgare. Det har även fått genomslag på den totala andelen, säger Andreas Dahlkvist, utredare hos CSN.

I Södermanland har andelen elever som fått indragen studiehjälp gått upp något från i fjol och ligger nu på 6,8 procent. Andelen är högst i Katrineholm och lägst i Nyköping. Även för Strängnäs ser läget relativt sett bra ut. Statistiken för länets kommuner visar att Flen och Katrineholm under flera år haft sämre siffror än framför allt Nyköping och Strängnäs. Eskilstunas siffror har under den senaste treårsperioden legat på länssnittet.

I Flen låg siffran på hela 22,9 procent under läsåret 2015/2016. Året därpå hade motsvarande siffra gått ner till 2,5 procent och var den lägsta i länet. Men under det gångna läsåret har andelen elever som fått sitt studiestöd indraget gått upp till 8,9 procent, den högsta siffran i Sörmland, efter Katrineholm som ligger på 11,1 procent.

– När någon är frånvarande är det viktigt att det får konsekvenser. Vi rapporterar frånvaron vidare till CSN, vi har inget mörkertal. Ska man gå på gymnasiet så ska man vara på plats, säger Roger Tiefensee, ordförande för barn-, utbildnings- och kulturnämnden i Flen.

Varför har siffran gått upp igen?

– Det behöver vi analysera. Jag vet att de jobbar med det i skolan, men uppenbarligen så når vi inte ända fram ändå, säger han.

Gruppen utländska medborgare har ökat i antal på senare år, mycket beroende på att det kommit fler flyktingar till Sverige.

– Ogiltig frånvaro är generellt vanligare bland myndiga elever än bland omyndiga. En högre andel i gruppen utländska medborgare är också över 18 år. Det bidrar till att andelen som får studiebidrag indraget är högre i denna grupp, säger Andreas Dahlkvist.

Samtidigt ökar även andelen skolkare generellt. I Stockholms län fick 11,2 procent studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro, den högsta andelen i landet. I Kalmar län var motsvarande nivå 10,5 procent och i Skåne 9,2 procent.

– Vi ser återigen en ojämn utveckling av andelen med indraget studiebidrag över landet. Den relativt kraftiga ökningen i län som har många studerande på gymnasiet, till exempel Västra Götaland, har fått genomslag på nationell nivå, säger Andreas Dahlkvist.

Statistiken visar även att elever på fristående gymnasieskolor får sina studiemedel indragna i något högre grad än elever på kommunala gymnasieskolor.

Knappt hälften av eleverna med indragen studiehjälp får ett återkrav. Elva procent i den gruppen hamnar hos Kronofogden eftersom de inte klarar av att betala tillbaka. Det är en lika hög andel som föregående år.

64 procent av samtliga skolkare är pojkar, 36 procent är flickor. Studerande med lärlingsersättning får mer sällan sitt studiebidrag indraget på grund av skolk, jämfört med övriga gymnasiestuderande.

Andelen personer med indraget studiebidrag har ökat de senaste tio läsåren. En förklaring är de skärpta riktlinjerna för skolornas rapportering som CSN införde för sex år sedan.

Gymnasieskolorna ska rapportera in skolk till CSN vid fyra timmars upprepad frånvaro under en månads tid. Gränsen och praxis har varit i stort sett konstant sedan 2012.

Andel elever med indragen studiehjälp

Tabellen visar andelen gymnasieelever med indragen studiehjälp de senaste tre läsåren i Södermanland. I de övriga av länets kommuner fick inga gymnasieelever indragen studiehjälp under förra läsåret.

2015/16 2016/17 2017/18

Eskilstuna 7,7 6,8 7,2

Flen 22,9 2,5 8,9

Katrineholm 8,8 10,2 11,1

Nyköping 5,2 5,5 4,3

Strängnäs 5,4 5,1 5,6

Södermanlands län 7,4 6,6 6,8

Källa: www.csn.se

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

FlenSörmlandskola skola och utbildning
Relaterat