Synskadad får rätt i överklagan

Flen

En boende i Flens kommun har tidigare överklagat socialnämndens beslut att minska personens antal ledsagningstimmar. Nu ger förvaltningsrätten personen rätt.

Förvaltningsrätten i Linköping ändrar nu ett beslut som har tagits av socialnämnden i Flen. Ärendet gäller en ansökan om fortsatt rätt till ledsagning 16 timmar i månaden. Socialnämnden i kommunen gjorde i augusti 2017 avslag på en ansökan om att en boende i Flen ska få samma antal timmar av ledsagning som förut. Personen har tidigare haft rätt till ledsagning 16 timmar i månaden på grund av problem kopplade till nedsatt syn.

Nämnden ansåg att personen som sökt om bistånd skulle få ledsagning fem timmar mindre än ansökan angav. Detta ansågs tillgodose den sökandes behov.

Men nu har alltså förvaltningsrätten i Linköping gett den klagande rätt och hänvisar till socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten motiverar sitt beslut med att den klagande fortfarande behöver ledsagning enligt vad personen ansökt om för att kunna tillföras en skälig levnadsstandard. Rätten baserar sitt beslut på de utredningar som socialnämnden har utfört.

Ledsagning

Om en person på grund av funktionsnedsättning behöver hjälp för att kunna delta i sociala och kulturella aktiviteter kan personen ansöka om ledsagning. Enligt Socialstyrelsen är syftet med ledsagning att individer med funktionsnedsättning med hjälp av en ledsagare ska kunna leva samma aktiva liv som andra. Ledsagning är en stödform som ursprungligen utvecklades för synskadade personer men som i dag även andra grupper av funktionshindrade kan ansöka om. Ledsagning är avsedd för personer som inte har rätt till annan personlig assistans.

Läs mer om dessa ämnen

Flens kommunFörvaltningsrätten i LinköpingFunktionshinder