Tingsrätten har beviljat anstånd för att parterna ska kunna pröva förlikningsförhandlingar. Foto:

Företag stäms på miljonbelopp

Eskilstuna

Ett företag stäms på fem miljoner kronor för kontraktsbrott i samband med försäljningen av ett dotterbolag. Dessutom stäms två av företagets företrädare på 3,4 miljoner kronor.

Det stämda företaget, som bestrider kraven i sin helhet, driver verksamhet genom ett antal koncernbolag. 2014 såldes ett dotterbolag, som var verksamt i installationsbranschen, till en byggkoncern.

Två dagar innan försäljningen gjorde moderbolaget en aktieutdelning till sig självt på cirka 680 000 kronor från dotterbolaget som skulle säljas.

Köpeskillingen var en miljon kronor, varav hälften betalades direkt i samband med köpet. Den andra hälften skulle betalas några månader senare. Enligt stämningsansökan medförde den "låga prislappen kombinerat med det stora förtroende som säljaren ingav" att priset accepterades utan att köparen gjorde någon fördjupad företagsbesiktning.

Enligt stämningsansökan visade det sig dock efter köpet att bolaget inte var det guldägg som förespeglats. Bolaget hade i stället skulder och underskott. Aktieutdelningen på närmare 680 000 kronor borde inte ha gjorts eftersom bolaget var på obestånd.

Byggkoncernen blev genast tvungen att börja täcka underskott och skulder i det köpta bolaget vilket ledde till att koncernen gick i konkurs ett år senare.

Bakom stämningen står ett företag som har förvärvat fordringarna från den konkursade byggkoncernen. Företaget kräver fem miljoner kronor för den skada som byggkoncernen drabbades av till följd av det stämda företagets "tillkortakommanden, svek, osanna intyg, vilseledande handlingar och tydliga, men åsidosatta garantier."

Dessutom stäms två av bolagets företrädare på 3,4 miljoner kronor för skulder som uppstått efter att de borde ha förstått att bolaget var på obestånd. Enligt stämningsansökan var bolagets egna kapital förbrukat 88 gånger om redan tre månader innan försäljningen. Bolaget befann sig därmed på "kraftigt icke reversibelt obestånd."

I stämningsansökan yrkas även på att aktieutdelningen, som påstås vara olaglig, ska återbäras.

Det stämda företaget har skickat in ett svaromål till tingsrätten där kraven bestrids i sin helhet. På punkt efter punkt bemöts anklagelserna i stämningsansökan.

Företaget förnekar att det begått något kontraktsbrott. Det gör även gällande att det har en motfordran på 500 000 kronor eftersom byggkoncernen höll inne med betalningen av halva köpeskillingen.

Företaget hävdar att dotterbolagets beskattade egna kapital vid försäljningen vida översteg det garanterade beloppet på 50 000 kronor. Företaget påpekar även att byggkoncernen före förvärvet fick tillgång till dotterbolagets bokföring och alla dess avtal.

I svaromålet bestrids även yrkandet att två av företagets företrädare ska betala 3,4 miljoner kronor för skulder som uppkommit i dotterbolaget. Enligt svaromålet hade de inget skäl att anta att det egna kapitalet understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet innan de lämnade bolagsstyrelsen en tid efter överlåtelsen.

Enligt svaromålet ska byggkoncernen bära sin egen påstådda förlust eftersom den började missköta det köpta bolaget efter övertagandet. Flera exempel radas upp där kunder börjat klaga på olika saker efter att byggkoncernen tagit över ansvaret för verksamheten.

Tvistemålet ligger i tingsrätten i väntan på avgörande. Någon tidplan för processen med muntlig förberedelse och huvudförhandling har inte upprättats. Tingsrätten har beviljat anstånd för att parterna ska kunna pröva förlikningsförhandlingar.

Läs mer om dessa ämnen

EskilstunaNäringsliv

Mest delat denna vecka