Befolkningsprognosen lämnar inget utrymme för tvekan: Hemtjänst, demensboenden och annan äldrevård kommer att behöva växa snabbt – och snabbare i Sörmland än i landet i stort. Foto:

Äldrevård måste växa

Ledare

Det kommer att märkas i hela landet, men nästan mest i Sörmland.

Ledartexten är skriven av tidningens ledarredaktion och speglar tidningens liberala värderingar och åsikter. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Antalet äldre över 80 år ökar på bara tio år kraftigt, i flertalet län med 30-40 procent. Men Sörmland är på fjärde plats uppifrån med nästan 50 procents ökning.

Det är inte riktigt detsamma som att äldrevården, i kommuner och hos privata utförare, ska växa med hälften på bara tio år. Men inte långt ifrån. Kommunala kostnader för äldrevård börjar stiga rejält vid 75, och ännu fortare går det efter 80.

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har gjort en ny beräkning av hur många som behöver rekryteras. För äldreomsorgen och inom några lärarkategorier är enligt SKL risken för kommande svår personalbrist stor – en intressant upplysning till dem som väljer utbildning och yrke.

Ändrad ålderssammansättning i befolkningen väger tungt. Den gör det närmast uteslutet att minska det samlade skatteuttaget. Skattepolitiken behöver mycket mer handla om att flytta om skattebördan så att arbete stimuleras mer och så att företagandet ger stärkta skattebaser.

Under mycket lång tid, tvärs genom regeringsskiften och ekonomiska kriser, har vård, omsorg och utbildning i kommun- och landstingssektorn haft en standardhöjning på omkring en halv procent per år, utöver den utveckling som befolkningssammansättningen medfört. Detta faktum har SKL gång på gång påpekat, ändå lever mytbildningen kvar om påstådda ständiga nedskärningar.

Men blir fortsatt kontinuerlig standardhöjning möjlig när tio års nettobehov av nyrekryterad personal i gymnasieskolan motsvarar 60 procent av personalstyrkan 2016? När motsvarande för kommunal äldre- och funktionshinderomsorg är drygt 50 procent – och än mer i Sörmland?

SKL försöker i prognosen flytta diskussionen och öka förståelsen för vikten av bättre effektivitet och av att mer specialiserad personal avlastas av andra anställda. Utrymmet för detta är olika i olika verksamheter. Sjukvård och delvis skola har lättare än äldreomsorgen att spara arbetstid med ny teknik och digitalisering.

Att fler arbetar längre tid kan bli mycket viktigt. Det underlättas numera av pensionssystemet men mer behöver göras på skattesidan. I äldreomsorg beräknas en femtedel av problemet kunna hanteras med mindre deltid och mer heltid. I förbifarten angriper SKL en myt till, om omfattningen av deltidsjobbandet. Sysselsättningsgraden anges till i genomsnitt 91 procent av heltid. Hos SKL tror de att den kan lyftas till 95.

De ekonomiska signalerna får inte vara fel ställda om personalrekryteringen ska lösas. Lönestruktur, inte bara skatteregler, måste underlätta, inte sabotera, att människor söker sig till bristyrken och ökar sin arbetstid. Arbetsmarknadens parter – däribland SKL – har ett tungt ansvar för att en del rekryteringsfrågor i vården och stora delar av lärarrekryteringen undergrävts av en alltför tillplattad lönestruktur. På lärarsidan tog riksdagen, enligt förslag från dåvarande utbildningsministern Jan Björklund (L), till sist till exceptionella metoder för att skaka om lönestrukturen, med statlig finansiering till lönenivån för förstelärare.

Vårdyrkena som har stora rekryteringsbehov. Men de stöds av ett i stort sett väl fungerande utbildningssystem. Lärarrekryteringen däremot har skadats av att högskoleväsendet, trots sin snabba tillväxt, inte presterar tillräckligt i volym och kvalitet när det gäller bland annat lärarkrafter till gymnasieskolan.

Detta undergräver en nyckelfunktion för både landets utbildningsnivå och den framtida konkurrenskraften på världsmarknaden. Här behövs inte bara expansion, utan också kvalitetshöjning.

Läs också

( 5 st )

Läs mer om dessa ämnen

Ledareskatterskola och utbildning Äldreomsorg
Relaterat