Ska det bli mer överkomliga hyror i nyare hus behöver tillverkningen bli mer industriell. Foto:

Tak över huvudet kan bli billigare

Ledare

Det har blivit för dyrt att bygga nya hus. Samtidigt är det numera långt fler som bor väldigt trångt, eller saknar egen bostad. Det är inte höginkomsttagare som har svårt att hitta husrum, utan de med svagast betalningsförmåga.

Ledartexten är skriven av tidningens ledarredaktion och speglar tidningens liberala värderingar och åsikter. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Byggbranschen har ogärna diskuterat hur deras egen kostnadsnivå blivit en viktig förklaring till problemen i bostadspolitiken. Så när den nya chefen för deras intresseorganisation, förra kommunikationsministern Catharina Elmsäter-Svärd, själv pekar på att effektivare produktion kan spara 10-20 procent är det tecken på framsteg.

Visserligen tog byggandet fart för några år sedan, genom starkt nedpressade räntor och stor uppdämd efterfrågan. Men mycket av detta byggande ställdes på en alltför riskabel grund.

Affärsmodellen i några större byggföretag var byggen med höga kostnader, för boende som skuldsatte sig mycket kraftigt och utsatte sig för stora privatekonomiska risker.

Det fanns nog med betalningskraftiga hushåll i en del regioner för att under några år bära en sådan inriktning, stor andel bostadsrätter, produktion i korta serier, och dyrbart utförande i en stil som för tillfället uppfattades som modern.

Förra året gick en del företag som satsat ensidigt åt det hållet in i väggen. Efterfrågan hos dem som hade råd att betala för just dessa bostäder började bli tillgodosedd. Det blev svårare att blunda för de växande riskerna med hög skuldsättning och fallande priser på redan byggda bostäder.

Byggloven för flerbostadshus blev markant färre redan 2017. Boverkets prognos strax före jul bekräftade att antalet nya bostäder blir åtskilligt lägre 2018-19 än toppåret 2017. Men minskningen sker främst i Stockholmsregionen och några större regionstäder. I Göteborg fortsatte byggandet uppåt. Stora delar av landet, som ledande byggföretag inte uppfattat som lönsamma, är inte särskilt berörda.

Byggkostnaderna är en stor del av förklaringen. Det är då ett gott tecken att chefen på organisationen Sveriges Byggindustrier inte gör som många andra i byggsektorn, och viftar bort den delen av problemet.

Catharina Elmsäter-Svärd, numera företrädare för byggbranschen, var även under tiden i Fredrik Reinfeldts M-ledning känd för den goda egenskapen att undvika onödigt hårda ord. När Dagens Nyheter intervjuar henne i onsdagens tidning sker det intressant nog på en byggarbetsplats där man genom att välja standardiserade produkter för olika detaljer i husen kunnat pressa ned kostnaden med så mycket som 10-20 procent.

Mer industrialiserat byggande, där serierna blir längre och stordriftsfördelar pressar kostnader, behövs för att fler ska ha råd att bo i nya hus och kunna lämna plats för dem som nu är trångbodda eller inneboende eller på väg ut i yrkeslivet. Sådant byggande blir mer av miljonprogram i att tillgodose efterfrågan, men inte i byggteknik eller stadsplanering.

Vad som händer är att mer av arbetet utförs i fabriker och mindre på byggtomterna. Trähusfabrikers betydelse kan öka. De leverantörer som tjänat på dyrt, exklusivt byggande får en mindre marknad. Detta är nödvändigt även för att möjliggöra billigare boende med förtur för dem med svag ekonomi, i enklare men i fråga om energiförbrukning ändå välbyggda hus

Det krävs att statliga byggnormer eller varierande kommunala krav inte sätter stopp för möjligheten att bygga enklare och med fler likadana hus, som sprids i många kommuner och stadsdelar. Byggbranschen har avsevärt mer rätt när den önskar en bättre prioritering av vilka normkrav som ställs på byggnaderna. Men branschen är kvar på sina villovägar när den agiterar mot de amorteringskrav som införts.

De senare är motiverade för att skydda samhällsekonomin mot farliga bubblor – och skydda enskilda människor mot att bli sittande med ohållbart stora skulder när byggföretagen hunnit sälja och försvinna från platsen.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

BostadInrikespolitikLedare
Relaterat