Sånglärkor, två hannar som utkämpar en revirstrid. Foto:

Osådda åkrar ger fler lärkor

Miljö/natur

Förändringar i jordbruket har slagit hårt mot den svenska stammen av sånglärkor, men ett nytt projekt antyder att det går att vända trenden. Det viktiga är att anlägga osådda ytor på åkrarna.

Sånglärkorna har minskat i takt med allt tätare växande grödor. Höstsådd har ersatt vårsådd, vilket inneburit att många åkrar är igenväxta när lärkorna ska häcka.

Som ett resultat har tre av fyra sånglärkor försvunnit från Sverige de senaste 40 åren.

Forskare tror dock att nedgången kan brytas. I det nya projektet, som är ett samarbete mellan Världsnaturfonden (WWF), Sveriges ornitologiska förening, Lantbruksuniversitetet och Lantmännen, har man anlagt så kallade lärkrutor på flera platser i Sverige.

Rutorna är osådda plättar på runt 20 kvadratmeter i fält med höstvete. I åkrar med rutor kan fåglarna häcka och hitta mat, vilket annars hade varit mycket svårt.

Resultatet har hittills varit mycket positivt. Forskare har granskat utvecklingen under 2015–2017 och konstaterar att antalet sånglärkor i fält med rutor har ökat med 60 procent. Sannolikt överlever också fler ungar.

— Satsningen visar att biologisk mångfald går att kombinera med produktionsmål. Lärkrutorna är ett av verktygen för att staka ut vägen mot ökad hållbarhet i det moderna jordbruket, säger Jan Wärnbäck på WWF.

Fakta: Sånglärka

Sånglärkan (Alauda arvensis) förekommer på odlad mark, på alvarmark och strandängar i södra och mellersta Sverige, samt i Norrlands kustland.

Arten anländer tidigt på våren, februari-mars. Den flyttar söderut, till övervintringsområden i Västeuropa, i oktober-november.

Hannen sjunger under våren från en position högt upp i luften. Boet läggs på marken.

Den svenska stammen har minskat mycket kraftigt sedan 1970-talet på grund av förändringar i jordbruket. I dagsläget finns cirka 735 000 par i landet.

Källa: SOF