– Det här är självklart något som jag som demokratiminister har kämpat för att vi ska prioritera i regeringens arbete, säger Alice Bah Kuhnke till tidningen.

Regeringen har satsat 30 miljoner kronor på en handlingsplan mot hat och hot som presenterades för ett år sedan. Handlingsplanen identifierar lokala politiker som en särskilt utsatt grupp. Tidningen har de senaste dagarna rapporterat om hur utsatta våra folkvalda är för hat och hot i sociala medier. En undersökning som tidningen har gjort visar att en fjärdedel av politikerna har utsatts för hat i sociala medier.

Robin Tannarp, MUF Sörmland, har trätt fram och vittnat om sina personliga erfarenheter av hat och hot.

– Jag har ju inte alls haft några som går att jämföra med de som du har talat med har blivit utsatta för, säger Alice Bah Kuhnke.

Jimmy Jansson (S) har berättat om när han hans barn hotades till livet och Robin Tannarp har berättat om hur han blivit attackerad både fysiskt och på sociala medier.

– Det går ju inte att jämföra min situation med den utsatthet som många lokalpolitiker verkar och lever under utan i mitt fall finns det ju mängder med skyddsvallar och säkerhet omkring och den förutsättningen har ju inte lokalpolitiker. Det är just därför som jag har lagt sån vikt vid att arbeta fram förslag som just ska stärka de lokala politikernas förutsättningar att verka med allt vad det innebär från politik till SKL till Brå till mer forskning, säger Alice Bah Kuhnke.

– Ända sedan mandatperiodens början har jag också kontaktat många av de utsatta lokala politikerna när det har kommit till min kännedom - oftast genom media - att någon blivit hotad och utsatt för olika former av påtryckningar, just för att få lyssna till vad som faktiskt har hänt och det har ju gett mig ett bättre underlag för den politik som jag också har lyckats arbeta fram.

Säkerhetspolisen har gjort bedömningen att valet 2018 i större utsträckning än tidigare kommer att präglas av en polariserad och hätsk debatt vilket i sin tur innebär en ökad sannolikhet för hot och våld mot den som är politiskt aktiv.

– Jag delar lägesbilden och det är en av anledningarna till att vi tog fram och tog beslut om den handlingsplan mot hat och hot som vi presenterade för ett år sedan, säger Alice Bah Kuhnke.

I handlingsplanen har olika myndigheter fått uppdrag att förebygga utsattheten, bland annat polisen och Sveriges kommuner och landsting, SKL.

– Det SKL har gjort och som vi nu förstärker ytterligare är att utbilda kommuner och regioner i hur man förebygger, alltså arbeta fram handlingsplaner, erbjuda speciella utbildningar utifrån olika behov som kommuner har.

Alice Bah Kuhnke vill skapa bättre förutsättningar för lokala politiker att kunna driva sina frågor.

– Alltför många politiker, framför allt lokalpolitiker, lämnar sina förtroendeuppdrag därför att de upplever att hoten gentemot dem och deras familjer tar en proportion så att de inte längre orkar eller mäktar med att driva sina frågor. När en lokal politiker lämnar sitt förtroendeuppdrag är det en tydlig begränsning av vår yttrandefrihet och en inskränkning i vår demokrati vilket drabbar oss alla oavsett vilket parti vi röstar på.