Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle, Malmö:

Du lär dig att analysera och förklara de mänskliga och samhälleliga aktiviteter som orsakar miljöproblem, och hur man med praktiska verktyg kan arbeta med individer, företag och organisationer för en hållbar utveckling. Du kommer också att utveckla din kunskap om miljöproblemens naturvetenskapliga bakgrund och om de tekniska och juridiska möjligheter som står till buds i förändringsarbetet. Du kommer att kunna analysera konkreta problemsituationer och tillämpa möjliga angreppssätt och strategier för förändringar.

Barn, familj och människans utveckling i ett livsloppsperspektiv, Eskilstuna:

Kursen syftar till att studenten ska utveckla grundläggande kunskaper om människans psykosociala utveckling från barndom till ålderdom och livets slutskede. Den studerande ska även förvärva kunskaper om samspelets och anknytningens betydelse mellan barn och föräldrar. Vidare ska den studerande förvärva kunskaper om och reflektera över olika former av utsatthet under livsloppet vad avser klass, kön, etnicitet, ålder och funktionsförmåga, samt kunskap om metoder i socialt arbete i förebyggande, stödjande och behandlande syfte.

Autonoma farkoster, Västerås:

Kursen syftar till att lära ut grundläggande teknik som möjliggör fullt autonoma fordon och farkoster. Kursen syftar även till att förmå studenter att kunna göra en helhetsbedömning med säkerhetskritiska, miljömässiga och etiska överväganden av användandet av dessa fordon och farkoster.

Energi, miljö och resurser, Västerås:

Kursens syfte är att ge kunskaper om naturresurser som används framför allt för energiändamål. Vidare syftar kursen till att ge ökad förståelse för kemiska processer som ligger bakom lokala, regionala och globala miljöproblem i vatten, mark och luft som orsakas av energiproduktionen. Kursen skall också ge praktisk erfarenhet av kemisk laborations- och analysteknik.

Natur, miljö och utomhuspedagogik, Gävle:

Idéhistorisk introduktion till synen på människans förhållande till natur och miljö samt utomhuspedagogiken i ett historiskt perspektiv. Didaktiska aspekter på barn, natur och miljö. Upplevelsebaserat lärande i utomhusmiljö. Utomhusvistelsens och naturens betydelse för motorisk-perceptuell utveckling, social utveckling samt hälsa. Ledarskap och friluftsteknik. Barns lek och utforskande i utomhusmiljön. Introducerande orientering av forskningsfältet. Barns utomhusmiljöer för upplevelse och lärande Grundläggande organismbiologi, några svenska naturtyper samt berg och jord.