– Hela kommunen måste nu kraftsamla för att vända resultatet, säger kommundirektör Tommy Malm som presenterade delårsrapporten vid en pressträff under tisdagen.

Enligt budgeten för 2019 ska kommunen göra ett plusresultat på 153 miljoner kronor. Men under årets tre första månader har kommunens kostnader ökat med åtta procent medan intäktsökningen stannar vid 3,5 procent. Prognosen från delårsrapporten visar på ett resultat som ligger på minus 15,8 miljoner kronor, en avvikelse på 169 miljoner kronor.

De huvudsakliga orsakerna till underskottet är ett ökat elevantal i skolan, att fler behöver hemtjänst, att kostnaderna för försörjningsstöd, liksom vård av barn och vuxna ökar.

– De närmaste åren blir ekonomiskt tuffa och vi behöver kortsiktigt bromsa utgifterna för att få en ekonomi i balans, säger Tommy Malm.

Kommunstyrelsen väntas nu besluta om en rad åtgärder för att bättra på resultatet. Det handlar bland annat om inköpsstopp, restriktivitet vid anställningar, omprövningar av projekt som inte är kostnadseffektiva och minskade kostnader för administration.

Totalt beräknas åtgärderna förbättra resultatet med 69 miljoner kronor 2019, varav inköpstoppet står för 50 miljoner.

Samtidigt skärps kraven på nämnderna att prioritera effektiviseringslösningar.

– Alla anställda måste bidra. Nu är det leverans som gäller, säger kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) som understryker att välfärden inom skola, vård och omsorg ska värnas.

– Brukare och kommuninvånare kommer att påverkas mycket lite av de här åtgärderna. Men det är hög tid att agera. Vi måste slå av på farten, annars kör vi i diket, säger han.

Att ändra det nuvarande överskottsmålet på 2,5 procent, eller att höja skatten, ser den samlade politiska majoriteten som helt uteslutet. De poängterar också att de stora investeringsplanerna för fortsatt utbyggnad av skolor och äldreboenden ligger fast.

– Det är tack vare överskottsmålet som vi har tillräckligt med luft för att klara välfärden, trots alla stora utmaningar, säger kommunalrådet Jari Puustinen (M).

I delårsrapporten framgår att det framför allt är socialnämndens ökade kostnader som bidrar till den ekonomiska obalansen med en avvikelse gentemot budget på 75 miljoner kronor.

– Det måste finnas en gräns för vad en vårdplats får kosta, säger Jimmy Jansson.

När det gäller försörjningsstöd väntas en digitalisering av handläggningen ge en resultatförbättring på 20 miljoner kronor, men först från år 2020.

– Men vi kommer även att se över biståndsnivåerna. Kostnaderna måste ner, säger Jari Puustinen.