Det är den så kallade kyrkoantikvariska ersättningen som stiftet nu fattat beslut om. Pengarna kommer från staten och syftar till att underhålla och bevara de kulturvärden som Svenska kyrkan förfogar över.

Strängnäs stift ansökte om 59 miljoner kronor i totalt 138 projekt. Men i kyrkostyrelsens beslut beviljades stiftet alltså 33,6 miljoner.

‒Det är en utmaning att prioritera mellan de olika projekten. Projekt som berör byggnadernas klimatskal, det vill säga tak, fasader, fönster och dörrar, prioriteras alltid högt. Det är arbeten som är viktiga för att undvika följdskador, liksom akuta åtgärder på byggnader och inventarier, säger Maria Lantto, stiftsantikvarie.

Enligt nya regler från den 1 januari 2017 kan församlingar få full kostnadstäckning för åtgärder på begravningsplatser som relaterar till begravningsverksamheten. Stiftsstyrelsen har därför, liksom kyrkostyrelsen i beslutet om ramanslaget, avslagit samtliga projekt avseende åtgärder på begravningsplats.

‒Församlingar har rätt att täcka kostnaderna för vård och underhåll av begravningsplatserna och deras kulturhistoriska värden med begravningsavgiften. Till exempel kan och bör en omläggning av en kyrkogårdsmur i sin helhet bekostas av begravningsavgiften, säger Maria Lantto.

Till de större renoveringsprojekten i Eskilstuna, Strängnäs och Flen nästa år hör förutom nämnda Jäder kyrka, Helgesta kyrka som får drygt två miljoner kronor samt Fogdö kyrka med 1,3 miljoner.