Från första början var det bara en del av Tegelbruksgatan som skulle stängas av. Eskilstuna energi och miljö ville dra fram nya ledningar för dagvattnet fram till och med Zetterbergsgatan, och samtidigt jobbade gatuavdelningen i Eskilstuna för att bredda gång- och cykelvägarna.

Men ganska snart togs beslut att ta resterande del av Tegelbruksgatan och gatan har varit avstängd i riktningen från Gillbergarondellen fram till Zetterbergsgatan.

På kommunens hemsida stod det helt nyligen att läsa att arbetet på Tegelbruksgatan skulle vara klart senast i augusti. Men nu kommer en ny tidsplan som slår fast att arbetet med en breddad gång- och cykelväg kommer hålla gatan delvis stängd i ytterligare i dryga två månader. I slutet av oktober räknar man med att trafiken ska kunna släppas på i båda riktningarna på Tegelbruksgatan.

Artikelbild

Samtidigt som arbetet med Tegelbruksgatan drar ut på tiden förvandlas Kyrkogatan till ännu en flaskhals. Här ska gång- och cykelbanan breddas och det kan leda till total avstängning vid tidpunkt, eller tidpunkter, som ska utannonseras.

Joakim Isetoft är projektansvarig på Eskilstuna kommuns gatuavdelning:

– Arbetena som pågår på västra sidan har vi kommit fram så långt som vi ska gå och håller på att färdigställa, när så är gjort kommer vi flytta över oss till östra sidan i höjd med Zetterbergsgatan och fortsätta med arbetena med gång- och cykelbana.

På frågan om det finns en risk för att man fortsätter även förbi Gillbergarondellen och ut på Skogstorpsvägen är svaret nej:

– Arbetet kommer stanna vid Gillbergarondellen.

Artikelbild

Skyltarna blir kvar i ytterligare ett par månader. I slutet av oktober hoppas man att Tegelbruksgatan kan fungera som vanligt igen.

Olyckligtvis skapas nu en ny flaskhals parallellt med den första i och med att Kyrkogatan delvis stängs av för att skapa en bredare gång- och cykelbana även här.

Det betyder att en bana på 1,4 meter ska bli 3 meter bred. Och det i sin tur betyder att vägen för bilisterna måste bli lite bredare åt järnvägen till. Men bara marginellt bredare, menar projektledaren.

Kyrkogatan kommer att stängas av helt och hållet under arbetets gång.

– Det kommer att aviseras fem dagar innan på trafikplats Eskilstuna, slutar Joakim Isetoft.

På Eskilstuna kommuns trafiksida på Facebook har en Eskilstunabo skrivit ett inlägg om trafikproblemen som uppstår:

"Känns inte som det var helt genomtänkt att börja bygga om korsningen Kyrkogatan/Stålforsbron samtidigt som Tegelbruksgatan är stängd. Är kaos på mornarna. Var bilkö från Gillbergarondellen förbi Bellmansplan, och lika lång kö från Stålforsskolan ner mot rondellen. Det som tidigare tog ungefär 7 min bilfärd till arbetet tar nu över 30 min. Känns inte så miljögenomtänkt."

Inlägget besvaras så här av trafikavdelningen:

"Vi är medvetna om att situationen inte är helt optimal och att det uppstår köbildningar. Orsaken till att det blivit så här att arbetet på Tegelbruksgatan blev ett större projekt än vad det var tänkt från början. Tyvärr går det inte att vänta med att höja upp gång-/cykelbanan i korsningen Gillbergavägen/Kyrkogatan för att den ska hinna färdigställas i år och asfalteringen som behöver göras runt järnvägskorsningen intill är beroende av att arbetet med gång-/cykelbanan är klart."

Vidare beskriver trafikavdelningen att arbeten av den här typen är väderberoende och att ju närmare vintern man kommer desto mer minskar möjligheterna att utföra exempelvis asfalteringsarbeten.

"Sammanfattningsvis är det en rad omständigheter som gjort att beslutet har tagits att genomföra projekten parallellt trots de konsekvenser det medför."