Per Haupt tillträdde som stadsarkitekt i september 2014. Den tid som han tjänstgjort sammanfaller med den kanske mest expansiva byggboom staden upplevt sedan miljonprogrammets dagar under 60- och 70-talen. Bara under 2016 startade bygget av 480 bostäder och prognosen för 2017 ligger på 900 bostäder.

Rollen som stadsarkitekt innebär bland annat att lägga in arkitekturaspekter i de samtal som förs med byggexploatörer i planeringsprocessen.

‒Samarbetet med byggherrar och externa arkitekter har, med några undantag, fungerat väldigt bra och varit stimulerande. Och många kompetenta kollegor i kommunen jobbar hårt med att se till att nybyggnation leder till en så positiv utveckling som möjligt, säger Per Haupt.

Artikelbild

| Stadsarkitekten Per Haupt tycker inte att kunskap om arkitektur efterfrågas i tillräcklig utsträckning i Eskilstuna. Efter bara två år på tjänsten har han nu sagt upp sig.

Men allt har inte fungerat friktionsfritt när det gäller synen på kvalitet på det som byggs och det är en av anledningarna till att han valt att säga upp sig.

‒Det finns flera skäl. Jag har fått en lockande tjänst som stadsbyggnadsstrateg i Norrköping och jag kommer närmare familjen i Söderköping. Men beslutet beror också på en viss besvikelse över hur arkitektur- och kvalitetsfrågor prioriterats och hanterats i stadsbyggnadsprocessen i Eskilstuna.

Han säger att samarbetet med politikerna på det stora hela varit bra men han är också kritisk.

‒På vissa håll, och i vissa ärenden, efterfrågas och respekteras inte kunskap om arkitektur i den grad som krävs i en stad av Eskilstunas storlek och förändringstakt. Och det är emellanåt svårt att vara stadsarkitekt under de förutsättningarna.

Några konkreta exempel eller projekt där detta märkts vill han inte gå in på.

‒Nej, men jag hade önskat att politikerna i större utsträckning efterfrågat rådgivning och diskussioner om arkitektur och stadsbyggnad, även i tidiga strategiska skeden. I skarpa lägen händer det också ibland att mandatet för stadsarkitekten blir otydligt. Det är inte en fråga om att vilja vara smakdomare, det handlar om den viktiga skillnaden mellan tyckande och sakkunniga bedömningar, säger Per Haupt.

Trots det han uppfattar som brister och problem ser han hoppfullt på Eskilstunas framtid vad gäller stadsmiljön.

‒En stad som man vill bo i, besöka eller investera i skapas inte enbart av mängden bostäder som produceras per år. Även kvaliteten på vår byggda livsmiljö är avgörande för att nå framgång i en tuff regional konkurrens. Men jag hoppas att Eskilstuna kommer att lyckas ta tillvara på sina möjligheter och ha mod att ställa krav på höga kvalitetsnivåer i stadsmiljön.

Stadsbyggnadsnämndens ordförande Sarita Hotti (S) tillbakavisar kritiken från avgående stadsarkitekten Per Haupt.

‒Jag tycker absolut att vi väger in kvalitetsaspekter när det gäller byggnation.

Sarita Hotti tycker att det är trist att Per Haupt slutar efter bara två år på tjänsten.

‒Vi kommer att försöka rekrytera en ny stadsarkitekt nu, det är en jätteviktig position. Men vi vet att det är svårrekryterat. Det är många kommuner som har problem att både rekrytera och sen behålla stadsarkitekter.

Finns det en risk att kvaliteten på arkitekturen tar stryk när prioriteringen ligger på att bygga många nya bostäder?

‒Nej, jag tycker snarare att vi höjt kvaliteten i Eskilstuna under de senaste åren. Man ser att det blir mer av annan arkitektur nu så jag tycker det är precis tvärtom.

Finns det anledning att se över och stärka stadsarkitektens mandat i byggprocessen?

‒Nej, det kan jag inte säga. Den kunskap han representerar finns med i alla ärenden, alla dialoger och det är därför man har en stadsarkitekt. Han har varit med i alla tävlingar vi haft och suttit med i juryn. Sen har det funnits ett par ärenden där han har haft en annan åsikt än nämnden, men det är politiken som bestämmer i slutändan.