Det nya naturreservatet är 82,3 hektar stort och ligger 26 kilometer väster om Eskilstuna centrum och cirka 10 kilometer nordväst om Alberga.

– Det finns flera områden i Eskilstuna som har en värdefull natur eller är viktiga för friluftslivet som inte är naturreservat. Antalet reservat i Eskilstuna kommun planeras bli fler, förklarar Ingrid Nilsson, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Södermanlands län, och fortsätter:

– Länsstyrelsen har i uppdrag att skydda värdefull natur och/eller natur som kan förväntas nyttjas flitigt av allmänheten. Att Tovhulta Stormosse blev ett naturreservat har planerats sedan lång tid tillbaka. Mossen är unik för Södermanland då det är vår enda koncentriska högmosse vi har i länet.

Artikelbild

| Eskilstuna kommun har fått ett nytt naturreservat, Tovhulta Stormosse. Området ligger cirka tio kilometer nordväst om Alberga.

Vad betyder det att den är koncentrisk?

– Att den är koncentrisk syns bäst uppifrån, då det blir tydligt att den är rund och har den struktur som koncentriska högmossar har, en blöt trädfri lagg ytterst, sedan en randskog med senvuxna träd och en öppen, näringsfattig central del som är högt belägen. Dessutom bidrar reservatet till några av våra miljömål som finns uppsatta av riksdagen, det här reservatet bidrar till miljömålen; myllrande våtmarker, levande sjöar och vattendrag, ett rikt växt- och djurliv och levande skogar.

Det planeras även enklare friluftsanordningar för att göra området mer tillgängligt.

– I det här reservatet planeras det en enkel rastplats där man från en höjd kan se ut över mossen (när den igenväxning som finns framför utsikten huggits ner). En stig mellan parkeringen som ska anläggas och rastplatsen planeras. En spång ut på mossen planeras också, så att det blir säkert att ta sig ut till de centrala delarna, avslutar Ingrid Nilsson.

Artikelbild

| Ingrid Nilsson, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Södermanlands län.

I Sörmland finns det 170 naturreservat. 23 av dessa återfinns i Eskilstuna kommun. Åtta av dem förvaltas av Eskilstuna kommun, det är Ekbacken, Kronskogen-Stenby äng, Kvarntorp, Skiren-Kvicken, Skäret, Sundbyholm (naturvårdsområde), Vilsta och Årby. Hedlandet förvaltas av Sveaskog och övriga 14 av Länsstyrelsen i Södermanlands län. Det är Askholmen, Gökstenen, Hamra, Herrfallet, Lindön, Ormsjöbergen, Ridö-Sundbyholmsarkipelagen, Rosmossen, Sofiebergsåsen, Sundbyholmsåsen, Söderfjärden, Tolamossen, Varglyan samt det nya reservatet Tovhulta Stormosse.

Samtidigt som Eskilstuna kommun fick ett nytt naturreservat fick även Gnesta kommun ett, Ehrendal Norra.