Mediekoncernen NTM och Eskilstuna-Kurirens moderbolag har tecknat en avsiktsförklaring om att NTM ska förvärva Sörmlands Media AB.

– Vi är väldigt glada över att kunna förvärva Eskilstuna-Kuriren, Södermanlands Nyheter och Katrineholms-Kuriren, säger Lennart Foss, koncernchef i NTM som tog initiativ till affären.

Ambitionen är att affären ska genomföras den 1 november. Dessförinnan kommer respektive verksamhet att genomlysas för att förbereda för en smidig fusion. Lennart Foss menar att förvärvet stärker NTM-koncernen och tryggar utgivningen av de sörmländska tidningarna för framtiden.

Artikelbild

Anders Frostell är ordförande i Stiftelsen Eskilstuna-Kuriren.

– Geografiskt sett passar tidningarna in mycket bra i vårt koncernbygge då vi kommer att få ett sammanhängande utgivningsområde från Uppland ner till norra Småland, något som ger oss stora synergieffekter.

När affären genomförs kommer Eskilstuna-Kuriren att erhålla en styrelseplats och en ägarandel i NTM. Den personal som i dag är anställd i Eskilstuna-Kuriren AB kommer att erbjudas fortsatt anställning inom Sörmlands Media. Sören Axelsson är ordförande för Eskilstuna-Kuriren AB:

– Våra tidningar är i dag välskötta och journalistiskt mycket framgångsrika. Genom att vi nu gör en fusion med NTM med sina starka finanser och sin framåtsyftande publicistiska ambition för lokaltidningar skapar vi förutsättningar för att våra tidningar ska vara en fortsatt aktör i utvecklingen av den framtida mediemarknaden och därmed ha en tryggad utgivning.

I Sörmlands Media ingår även tryckeribolaget EKTAB och fastighetsbolaget Printfast som äger tryckerifastigheten i Eskilstuna samt Österbergs tryckeri AB i Nyköping. I förvärvet ingår dessutom Eskilstuna-Kurirens ägarandel i Mittmedia.

Parterna vill inte avslöja vilket prislapp affären betingar. EK:s ledning är dock nöjd med vad man får betalt samtidigt som man menar att det viktigaste är att säkerställa utgivningen på lång sikt och inte hur många kronor man får för rörelsen.

EK:s ledning konstaterar vidare att mediemarknaden förändras oerhört fort och att Sörmlands Media inte har de muskler som krävs för att på egen hand ta upp kampen med Google, Facebook och andra digitala kommersiella aktörer. EK och NTM har kommit till den gemensamma slutsatsen att det föreligger en omfattande rationaliseringspotential avseende såväl nuvarande verksamheter som att utveckla digitala lösningar. NTM är liksom Sörmlands Media ägt av en stiftelse som inte kräver någon utdelning vilket innebär att synergieffekter från fusionen kommer att stanna i rörelsen och återinvesteras i bolaget.

Anders Frostell är ordförande i Stiftelsen Eskilstuna-Kuriren:

– Vi har kommit fram till att vi säkrar utgivningen av våra tre tidningar på bästa sätt om vi låter dem ingå i en större och kapitalstarkare struktur som har förutsättningar att vara med och utveckla landsortspress utifrån de utmaningar som alla tidningar i Sverige möter. Det är inte lätt att klara den utvecklingen och de utmaningarna på egen hand utan vi har kommit fram till att det bästa sättet att se till att det finns en kvalitetsjournalistik i Sörmland är att vi ingår i ett större sammanhang.

Anders Frostell menar att en grundbult i affären är att NTM garanterar att rätta sig efter Eskilstuna-Kurirens stiftelseurkund i de avtal som ingås. Enligt stiftelseurkunden ska Eskilstuna-Kuriren ges ut under evig tid.

– Om Norrköping av något skäl inte skulle vilja ge ut vår tidning återlämnas den till stiftelsen så får stiftelsen på nytt försöka ge ut tidningen på något annat sätt. Tidningen måste ut. Norrköping kommer även att garantera den politiska inriktningen som tidningen har så det blir ingen skillnad.