Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Uppsala län har sagt nej till Energi och miljös ansökan om att bygga och driva ett biobränsleledat kraftvärmeverk i Kjula.

Det nya kraftvärmeverket, i logistikparken, är tänkt att komplettera och delvis ersätta värmeproduktionen i bolagets fjärrvärmenät. På längre sikt skulle det helt ersätta det befintliga kraftvärmeverket i centrala Eskilstuna.

Kraftvärmeverket med en totaleffekt på cirka 125 Megawatt skulle dels producera el, dels värme genom anslutning till fjärrvärmenätet. Den nya byggnaden har dock en cirka 80 meter hög skorsten, och just skorstenen kan bli projektets fall.

2014 hade Försvarsmakten, som uttalade sig i samband med detaljplanearbetet, inget att erinra mot planerna.

Nu har man ändrat sig. Försvaret anser nämligen att Kjula flygplats, trots att den har avvecklats som militärbas, är viktig vid händelse av kris eller krig.

"Försvarsmakten har med grund i Förvarsbeslutet 2015 inventerat och analyserat vilka civila flygplatser som myndigheten har ett behov av, och Eskilstuna flygplats är en av dessa" skrev Försvarsmakten i sitt yttrande.

Försvarsmaktens behov av flygplatsen består främst av "att i händelse av höjd beredskap eller väpnad konflikt nyttja flygplatsen för militärt flyg". Man nämner att höga objekt kan utgöra flygsäkerhetsrisker vid start och landning, samt vid flygning på låg höjd i flygplatsens närområde.

Miljöprövningsdelegationen skriver i sitt beslut att ett kraftvärmeverk skulle medföra begränsningar på Försvarsmaktens möjligheter att verka på flygplatsen. "Det föreligger därmed uppenbar risk för att en etablering enligt ansökan skulle innebära skada på området".

Energi och miljö har erbjudit sig att, på Försvarsmaktens begäran, fälla förbränningsanläggningens skorsten vid en eventuell kris- eller krigssituation. Energibolaget är också villigt att bekosta ett instrumentlandningssystem (ILS) som utgör ett navigationshjälpmedel för piloter vid inflygning och landning.

Miljöprövningsdelegationen som ändå nekar byggnation, säger dock ja till bolagets ansökan om att hantera och lagra själva biobränslet (främst timmer) på granntomten, det vill säga vid Södra Mälardalens biobränsleterminal.

Ulf Björklund är energichef på Energi och miljö.

– Vi är i ett överklagandeläge och har bett mark- och miljödomstolen om svarsrespit till den 20 september för att utveckla vår talan. Försvarsmakten hävdar att världsläget har förändrats vilket gjort Kjula lite mer aktuellt. Vi väljer ändå att göra ytterligare ett försök. Samtidigt vill vi ha en dialog med försvaret för att se hur vi kan komma vidare, säger Ulf Björklund.

Ett hittills outrett alternativ, som kräver politiska initiativ och statlig inblandning, är att flytta flygplatsen.

– Frågan är relevant men det kräver medverkan från staten. Det ligger i hög grad i Eskilstuna kommuns intresse att kunna utnyttja den mark som den har förvärvat.