Inom relativt kort tid kan nya byggnader för handel och restauranger resa sig på den mark där Rondellens köpcentrum låg en gång i tiden. Detta förutsatt att den detaljplan som stadsbyggnadsnämnden godkände under onsdagen inte försenas på grund av överklaganden.

För den politiska majoriteten är beslutet efterlängtat. Kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) har tidigare sagt till Eskilstuna-Kuriren att ett handelscenter i Skiftinge kan komplicerad process att få färdigt planen och en hel del justeringar har gjorts utifrån de synpunkter vi fått in. Det handlar bland annat om hur man ska ta hand om dagvattnet men också det som gäller byggnadernas storlekar, där vi anpassat oss efter de önskemål till exempel Biltema haft, säger Sarita Hotti.

Förberedande markarbeten kan nu komma igång men nödvändig bortsprängning av berg får vänta till dess att planen vinner laga kraft. Framöver ska också en ny rondell byggas på Mälarvägen och en lokalgata samt gång- och cykelväg anläggas i det nya centrumområdet.

Det formella beslutet att anta detaljplanen tas av fullmäktige.