Med det beslut som den politiska majoriteten fattat om ett överskottsmål på 2,5 procent ska resultatet enligt budgeten för 2018 hamna på 158 miljoner kronor. Men årets första delårsrapport visar att det kan bli en tuff resa dit. Delårsrapporten för det första kvartalet pekar mot ett resultat som ligger 29 miljoner kronor under budget.

Under perioden har skatteintäkter och generella stadsbidrag ökat med 2,9 procent. Samtidigt har kostnaderna ökat med 4,3 procent. Orsaken är ett ökat antal barn i förskola och skola samt att allt fler äldre är i behov av omsorg. Dessutom ökar vårdkostnaderna för i stort sett alla åldersgrupper. Till detta kommer att kostnaderna för försörjningsstöd nu ökar efter att ha minskat under en lång period. Det handlar framför allt om hushåll med barn som behöver stöd.

Trots allt detta är den samlade bedömningen från kommunkoncernens ledning att det budgeterade resultatet för 2018 kommer att klaras av.

– Det är viktigt att följa kostnadsutvecklingen noggrant, inte minst med tanke på de stora investeringar vi har framför oss. De kommande åren ser vi ett stort behov av nya förskolor, skolor och äldreboenden i takt med att Eskilstuna fortsätter att växa. Samtidigt medför högkonjunkturen ökade byggkostnader, säger ekonomidirektör Tommy Malm i ett pressmeddelande.

Sju av tio nämnder har en budget i balans och inom bolagskoncernen följer man de budgeterade resultatnivåerna.

Till de positiva tecknen räknas att allt fler Eskilstunabor får jobb, inte minst ungdomar. Den totala arbetslösheten är fortsatt hög, men fortsätter att minska och ligger i dag på 12,3 procent.

Delårsrapporten behandlas i kommunstyrelsen den 8 maj och i kommunfullmäktige den 24 maj.