Det hela handlar om kvarteret Vapnet 3 i Eskilstuna som ligger strategiskt belägen mellan de centrala delarna av Eskilstuna och stadsdelen Väster, och lika strategiskt ganska exakt mitt mellan Rothoffsparken i norr och Rinmansparken i söder, och ligger helt i linje med målsättningen att förtäta staden i stället för att ta ny mark i anspråk i stadens utkanter.

Men om byggplanerna blir verklighet så kommer det ställa stora krav på att man går ytterst varsamt fram.

I planbeskrivningen för området i som blev klar i maj står bland annat:

Artikelbild

Alla som inte känner hjärtat fyllas av rörelse vid anblicken av en parkeringsplats hälsar förslaget att bygga i kvarteret Vapnet 3 med glädje.

"Rothoffsparken inramas av 19 stycken stora skogsekar. Dessa är unika för Eskilstuna och troligtvis även för riket", skriver planarkitekten Johan Rosander på Eskilstuna kommuns planavdelning.

Av dessa 19 ekar är det åtta som står som direkt granne med kvarteret Vapnet och här vill man nogsamt se till att ingen nybyggnation kommer närmare än högst fem meter intill trädens kronor.

Ekarna är cirka 300 år gamla och bedöms ha ett mycket högt biologiskt värde ur en kulturmiljömässig vinkel.

Träden är dessutom känsliga för förändrade livsvillkor och kan i värsta fall dra sig tillbaka och i slutändan dö om man exempelvis bygger nytt alltför nära inpå dem.

Artikelbild

Rothoffsparken får en ny granne inom några år. Om förslaget som snart när stadsbyggnadsnämnden får gehör.

Nu ingår i planerna från start att trädens rotzon skyddas av ett staket och att en undervegetation anläggs som ska svara för att träden får vad de kräver i fråga om gasutbyte och näring.

Fram till nu har kvarteret Vapnet 3 mest tjänstgjort som parkeringsplats framför allt för Trafikverkets anställda, som återfinns i den sju våningar höga byggnaden som står i Vapnet 1.

Artikelbild

Byggandet kommer ställa krav på byggherren eftersom det finns åtta skogsekar på andra sidan Stallgången som inte får komma till skada.

I kvarteret ska Peab bygga mellan 60 och 65 nya lägenheter och även ett nytt äldreservicehus.

Förarbetet förväntas bli omfattande. Eftersom marken innehåller föroreningar så bedöms mellan 2 och 7 decimeter mark behöva schaktas bort, och i och med att det är väldigt mycket lera under topplagret så krävs en hel del pålningsarbete.

Artikelbild

Det lutar väl åt att det blir bygglov i och med att kvarteret, som i dag tjänstgör som p-plats snart slutar den delen av karriären.

Platsen beskrivs som strategisk och knyter ihop centrala Eskilstuna med Väster och ligger väldigt vackert mellan Rinmansparken i söder och Rothoffsparken i norr, och är helt i linje med målsättningen att förtäta staden i stället för att ta ny mark i anspråk i stadens utkanter.