Under 2017 togs ett planprogram fram för den västra delen av Skogstorp. Syftet var att ta ett helhetsgrepp över utvecklingen i området och skapa två detaljplaner, en för Skogstorps centrum och en för det 13 hektar stora område som ligger väster om Skogstorpsskolan. Medan planen för centrumdelen ännu inte kommit i gång ska den andra nu ut på samråd.

Här kan över 100 nya bostäder, ett äldreboende samt en ny eller utbyggd förskola komma att byggas. Närmast Rosenforsvägen är det tänkt att mindre flerfamiljshus med lägenheter, alternativt småhus ska uppföras. I den norra delen av planområdet kan ett äldreboende byggas medan enbart villor, radhus, kedjehus eller parhus får uppföras i den västra delen.

Vreta förskola, som i dag har 120 barn, kan enligt planen få en tillbyggnad för ytterligare 60 barn.

Artikelbild

De aktuella detaljplanerna rör två områden i samhället, dels väster om Skogstorpsskolan, dels öster om den befintliga bebyggelsen på ömse sidor om Ärlavägen.

Marken i det aktuella planområdet ägs av Uppsala akademiförvaltning.

– Vi har varit med och dragit upp riktlinjerna men kommer att sälja marken vidare, säger Curt Malmenstedt, jordbrukschef på Uppsala akademiförvaltning.

– Det pågår diskussioner med byggherrar och den processen har kommit ganska långt, säger han.

I detaljplanen framgår att den framtida bebyggelsen ska anpassas till naturen i området. En inventering som gjorts visar på en stor biologisk mångfald och den äldre tallskog som finns ska värnas, liksom ett flertal värdefulla träd. Här finns också två lagskyddade fornlämningar i form av äldre gårdstomter.

– Det är en bra plan som trots att det handlar om en förtätning är väl avvägd mellan fornlämningar, grönområden och en lagom exploateringsgrad, säger Sarita Hotti (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Ett annat område i Skogstorp som väntar på exploatering ligger öster om den befintliga bebyggelsen på ömse sidor om Ärlavägen. Här vill företaget Tuna Förvaltning och entreprenad bygga bostäder i form av radhus, kedjehus samt friliggande hus.

I den norra delen planeras för nya bostäder i maximalt två våningar med garage och parkeringsytor närmast Ärlavägen. Här kan det också vara aktuellt med en ny förskola samt ett gruppboende. Söder om Ärlavägen kan det bli varierad bebyggelse i form av enbostadshus, par- eller radhus. Totalt handlar det om cirka 70 lägenheter och lika många småhus.

Detaljplanen har varit ute på samråd och är tänkt att kunna antas under hösten 2019.

– Med de planer som är aktuella kan vi snart äntligen tillgodose den stora efterfrågan som finns på lägenheter och äldreboenden i Skogstorp. Där har vi inte lyckats leverera. Men nu ser det ut som att proppen går ur, säger Sarita Hotti.