Planen gäller det som kallas Årby Norra och det förslag som nu finns klart har föregåtts av en så kallad byggherredialog där byggföretag samarbetat med kommunen om hur området kan utvecklas. Boende i Årby har också deltagit i dialogmöten för att ge synpunkter på den framtida omvandlingen.

De nya bostäderna kommer att byggas mellan den befintliga bebyggelsen och idrottsplatsen. Det rör sig om både flerbostadshus och radhus, liksom äldreboende och en ny förskola. I den östra delen av området, mot Årbyrondellen, är det tänkt att ett höghus ska uppföras. Det ska byggas ihop med ett nytt parkeringshus och en kontorsbyggnad för att skapa ett bullerskydd in mot stadsdelen. Höghuset kan enligt planförslaget byggas i 20 våningar med en maxhöjd på 70 meter. Eftersom byggnaden kommer att kunna ses från långt håll och därmed påverka landskapsbilden, ska extra vikt läggas vid utformning och gestaltning för att den ska uppfattas som estetiskt tilltalande.

En stor del av det område som ska bebyggas utgörs i dag av parkeringsplatser för cirka 800 bilar. Dock har beräkningar gjorts som visar att den genomsnittliga beläggningen bara uppgår till 30 procent. Det nya parkeringshuset beräknas rymma cirka 450 bilar.

Förslaget finns utställt i foajén i Värjan på Alva Myrdals gata och finns även tillgängligt på kommunens hemsida. Samrådstiden är mellan den 27 augusti och den 23 september.