I september antog stadsbyggnadsnämnden detaljplanen som medger bostadsbebyggelse i två områden i den nordöstra delen av Måsta. Här vill företaget Ellfolk Bygg AB bygga nya bostäder i form av 23 villor och cirka 20 lägenheter.

I den västra delen som ligger norr om Måsta backe ska enligt detaljplanen flerfamiljshus i tre våningar kunna uppföras. Även stadsradhus eller friliggande enbostadshus kan bli aktuellt. I den östra delen, som är större till ytan, kan det enligt planen byggas fristående enbostadshus eller parhus samt ett gruppboende.

Ett antal närboende överklagade detaljplanen till Mark- och miljödomstolen. De boendes synpunkter handlade bland annat om att natur- och rekreationsvärden försvinner eller försämras med ny bebyggelse. De klagande hävdade även att den ökade trafikvolymen kommer att generera ohälsosamt buller och negativa effekter på miljön.

Artikelbild

Något gehör får de dock inte hos domstolen som avslår överklagandena.

I den dom som meddelades under måndagen framgår att domstolen inte finner att planen strider mot någon rättsregel. De olägenheter som detaljplanen medför för de klagande anses inte heller vara särskilt betydande. Domstolen skriver också att de beräknade bullernivåerna bedöms bli försumbara. Vidare konstaterar domstolen att det inom relativt kort avstånd finns ett antal grönområden som kan tillgodose de boendes behov av både rörelse och rekreation.

Beslutet kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen som kan ge prövningstillstånd. Sannolikheten för att domstolen skulle ta upp fallet är dock inte stor.

För Johnny Ellfolk, vd på Ellfolk bygg, innebär domstolsbeslutet – även om detaljplanen ännu inte vunnit laga kraft – att en lång väntan snart är över.

– Vi har arbetat med de här planerna i Måsta sedan 2011. Självklart vill vi komma i gång och bygga. Förutsättningen är dock att vi kommer överens med kommunen om ett skäligt markpris som gör att vi som exploatör kan få en viss avkastning på projektet.