Stadsbyggnadsnämnden beslutade i somras att anta en ny detaljplan för fastigheterna Eskilshem 4:7 och 4:8.

Det är platsen bakom Slottsskolans huvudbyggnad, inramad av Klostergatan, Alfeltsgatan och Kyrkogårdsgatan, som i dag används som parkering.

Planerna för fastigheterna som ägs av kommunen innefattar bland annat cirka 100 bostäder och en förskola. Detaljplanen medger sex till åtta våningar höga byggnader.

Två lokala entreprenörer, Stadskoncept AB och Klara fastigheter AB, ska bebygga varsin del av området med en mix av hyresrätter, bostadsrätter och studentlägenheter.

I juni beslutade länsstyrelsen att inte överpröva den aktuella detaljplanen.

Nämndens beslut överklagades dock till mark- och miljödomstolen av en privatperson och en bostadsrättsförening. De hävdade att skymmande hus på sju eller åtta våningar skulle innebära en betydande försämring beträffande ljusinsläpp i lägenheter och på balkonger. Man påtalade även risker i form av ökad trafik och brist på parkeringsplatser.

Mark- och miljödomstolen skriver i domen:

Domstolen finner att de olägenheter som åsamkas boende i föreningens fastighet inte innebär att antagandebeslutet ska upphävas. I denna bedömning beaktas att aktuellt planområde ligger i ett förhållandevis tätbebyggt område centralt i Eskilstuna, där en förtätning av området kan förväntas. Domstolen bedömer att de olägenheter som följer av den planerade bebyggelsen i form av minskat ljusinsläpp inte är av sådan omfattning att det kommer påverka människor negativt på sådant sätt att det utgör en betydande olägenhet.

Beslutet kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen. Om domstolen inte beviljar prövningstillstånd vinner detaljplanen laga kraft.