Det var i oktober i fjol som Europaskolan Malma utfärdade en skriftlig varning till en elev för att ha uppvisat ett ordningsstörande beteende. Detta efter att eleven, enligt uppgifter från skolan, ska ha utsatt en annan elev för kränkning samt vid upprepade tillfällen ha brutit mot skolans ordningsregler.

När eleven några veckor senare orsakade skadegörelse på skolan, beslutade skolans rektor att eleven skulle stängas av i fyra dagar. Avstängningen motiverades vidare med att den tidigare skriftliga varningen som eleven fått inte uppnått sitt syfte och att eleven haft hög frånvaro.

En person, som tyckte att skolan agerat felaktigt gällande eleven, anmälde ärendet till Skolinspektionen.

Skolinspektionen, som nu har granskat skolans agerande, har kommit fram till att det inte funnits tillräckliga skäl att stänga av eleven.

I sitt beslut skriver skolinspektionen att det "för att en elev ska stängas av, krävs att avstängningen är nödvändig med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero". Av beslutet framgår att sådant inte varit fallet, då eleven, som haft sönder ett föremål, inte på något annat sätt uppvisat ett ordningsstörande beteende vid den givna tidpunkten.

Skolan kritiseras också för att ha agerat felaktigt gällande den information som lämnats ut till vårdnadshavarna. Beslutet om avstängning, ska heller inte ha anmälts till socialnämnden, vilket enligt skollagen skall ske i de fall avstängningen gäller en elev under 18 år.

Stephan Eriksson, som är rektor på Europaskolan Malma, tar till sig kritiken, som nu riktats mot skolan.

– Vi kan konstatera att det är fastslaget att vi inte har gjort alla delar helt korrekt. Jag har inget att invända. Då måste vi göra om och göra rätt i fortsättningen.

Hur allvarligt ser du på det som har inträffat?

– Det är alltid allvarligt när man inte hanterar såhär pass svåra ärenden på ett korrekt sätt. Det är bara att ta åt sig av kritiken och förbättra rutiner och göra rätt i framtiden.

Enligt Skolinspektionens beslut bör skolan senast den 31 augusti ha vidtagit åtgärder så att man följer skollagens krav gällande disciplinära åtgärder. Vilka åtgärder kommer ni att ta?

– Vi måste säkerställa att vi har rutiner så att vi följer den lagtäckning som finns både i skol- och förvaltningslagen korrekt. Vi måste helt enkelt förbättra våra rutiner i den här typen av ärenden, säger Stephan Eriksson.

Trots att skolan fått kritik, tycker han att det är positivt att personer ges möjlighet att vända sig till Skolinspektionen, när de tycker att skolan har agerat felaktigt.

– Skolinspektionen finns ju till för att personer som inte är nöjda med hur vi hanterar saker ska ha möjlighet att anmäla ett ärende dit, och det har man gjort i detta fall. Det är bra att den möjligheten finns.