Det var i höstas som Skolinspektionen genomförde tillsyn av Flens Kristna Skola AB, som är en friskola med cirka 85 elever. I den färska rapporten skriver inspektörerna att de hittade brister i skolans arbete med att erbjuda modersmålsundervisning.

Utredningen visar att huvudmannen visserligen har ett pågående arbete med att rekrytera modersmålslärare, men att Flens Kristna Skola AB inte erbjuder eller ger modersmålsundervisning till alla elever som har rätt till det.

Skolan kunde denna termin inte erbjuda undervisning i två språk – arabiska och tigrinja – trots att fler än fem elever önskade att delta, vilket den är skyldig att göra enligt skolförordningen. Det fanns även grundskoleelever som inte fick studiehandledning på sitt modersmål.

Men enligt rapporten ska rektorn ha signalerat behovet av modersmålsundervisning till huvudmannen.

Enligt Michael Lahall, rektor på skolan, har det tidigare inte funnits några problem med att tillgodose modersmålsundervisning till de elever som önskat det. Han menar att problemen uppstod under det nuvarande läsåret, då det enligt honom kom in väldigt många nya elever.

– Sen är det frågan om att få in personal som kan undervisa i tigrinja, eftersom det är ett nytt språk för oss. Även att få in svaren från föräldrarna har gjort att det dragit ut på tiden, helt enkelt. Men vi har fått tag på lärare och kommer komma i gång efter jul, säger han.

Skolinspektionen har rätt att det finns brister i det.

Michael Lahall

Samtidigt bedömer Skolinspektionen att skolan brister i det systematiska kvalitetsarbetet. Tillsynen visar att det för förskoleklass samt i årskurserna 1 och 3 i grundskolan inte sker någon dokumenterad uppföljning på huvudmannanivå av resultaten i förhållande till de nationella målen.

Det saknas en analys av den uppföljning som görs av läsförmågan i årskurs 1 och kunskapsresultaten i årskurs 3.

Resultatet av arbetet med att skapa trygghet och studiero saknas också i den nuvarande kvalitetssammanställningen.

Bristerna innebär att det finns en risk att de nationella målen inte uppfylls.

– Skolinspektionen har rätt att det finns brister i kvalitetsarbetet. Vi håller på att införa ett system som vi kommer arbeta med och utgå ifrån för att få ett kvalitetsarbete som kan fungera, säger Michael Lahall och fortsätter:

– Vi gör resultatrapporter, men inte i den omfattning som Skolinspektionen anser är nödvändigt. Där behöver vi lyfta oss, säger han.

Skolinspektionen förelägger nu de ansvariga att göra förbättringar i verksamheten.

Bristerna med modersmålsundervisning ska åtgärder vidtas senast den 11 mars 2019. De andra bristerna ska ha åtgärdats senast den 1 juli 2019.