Den ekonomiska prognosen för Socialnämnden i Flens kommun såg mörk ut redan i maj, när resultatet förväntades hamna på drygt minus 30 miljoner kronor för 2018. Men under året har den negativa avvikelsen vuxit och prognosen ligger i dag på minus 57 miljoner kronor mot uppsatt budget.

Flera miljoner kronor har under året gått till att hyra in konsulter, som enligt delårsrapporten kostar tre gånger mer än en anställd. Mellan januari och augusti har konsulterna kostat nämnden drygt 14 miljoner kronor, och en avdelning står för en stor del av notan.

Enbart mellan perioden januari till augusti uppgick konsultkostnaderna på avdelningen för individ- och familjeomsorg till drygt 11 miljoner kronor. En summa som till årsskiftet förväntas hamna på 16 miljoner kronor. En hög personalomsättning på avdelningen och månads- och årslöner i avgångsvederlag, har också bidragit till de utökade kostnaderna. I fjol låg socialnämndens totala kostnader för arvode och avgångsvederlag på 472 560 kronor. I år ligger summan för arvode, avgångsvederlag och skadestånd fram till oktober på 735 900 kronor.

Tidningen har fått information om att flera anställda slutat på avdelningen för individ och familjeomsorg under 2017/18. Stämmer det?

– Absolut, under våren hade vi ett avhopp bland flera som valde att sluta. Det blir en rörelse i en arbetsgrupp när en väljer att gå, säger Magdalena Palmcrantz, avdelningschef på individ och familjeomsorg.

Vad beror det på att flera valt att lämna, under en kort period?

– Det är flera samverkande faktorer som har lett till det. Några har gått till andra arbeten internt och vissa har gått i pension. Vi har haft två stora omorganisationer på avdelningen under de senaste åren, några har slutat på grund av det. Förändrade krav på kompetens inom området har också påverkat, säger Magdalena Palmcrantz.

Hur har det påverkat de utökade konsultkostnaderna?

– Under våren steg konsultkostnaderna på avdelningen kopplat till det.

Tidningen har också fått information om att anställda som slutat, erbjudits fortsatt lön i flera månader, och i vissa fall även år. Stämmer det?

– Ja, det stämmer. Det är en uppgörelse man får göra när man väljer att gå skilda vägar att tidigare medarbetare kan få bibehållen lön under en viss tid.

Hur har det påverkat avdelningens ekonomi?

– Det blir ju en ökad kostnad, men den är låg procentuellt.

Socialnämndens ordförande Daniel Ljungkvist, (S), medger också att han känner till situationen som har varit på avdelningen.

– Jag vet att det har varit en hög personalomsättning. Att vi har haft höga konsultkostnader beror på behovet av den kompetens som lagen kräver, och att vi inte har kunnat attrahera de yrkesgrupperna som är bärare av den kompetensen.

Enligt kommunchefen Håkan Bergsten, arbetar kommunen aktivt för att dra ner på kommunens konsultkostnader.

– Generellt sett så har vi haft höga kostnader för konsulter på flera områden i kommunen, det är något vi är medvetna om. Det är ett jobb vi gör just nu med att dra ner konsultkostnader och vi ser en trend som går neråt just nu, så vi kommer att ha färre konsulter vid utgången av 2018 eller ingången av 2019.

Både han och Magdalena Palmcrantz menar att arbetssituationen på avdelningen för individ- och familjeomsorg har blivit stabilare efter sommaren.

– Vi har en lugn o stabilare situation nu i höst. Vi vill ha fast anställd personal i stället för konsulter, det är målsättningen för kommunen i första hand, säger Håkan Bergsten.