Anmälaren menar att socialtjänsten i Flens kommun har agerat felaktigt i flera olika avseenden, bland annat genom att inte omedelbart upphäva vården för ett jourhems- och senare familjehemsplacerat barn, trots att vårdnadshavaren, som är klient till anmälaren, påkallat det.

Socialtjänsten och ansvariga handläggare ska, enligt anmälan, heller inte ha uppfyllt sina skyldigheter genom att dokumentera skälen till att vård för barnet i fråga inte upphört.

Juristen menar också att handläggare på socialtjänsten har fördröjt handläggningen i ärendet och att de inte vidtagit några åtgärder för en återförening mellan barnet och vårdnadshavaren eller övriga närstående.

Kommunen anmäls också för att ha undanhållit juristen ett antal sidor i sin klients ärende, samt för att felaktigt ha sekretessbelagt uppgifter, utan att motivera det.

Justitieombudsmannen begär nu att socialnämnden i Flens kommun yttrar sig om det som framförs i juristens anmälan om begäran att ta del av handlingar.

JO begär också att socialnämnden i sitt yttrande redogör för handläggningen och myndighetens bedömning av denna.

Remissvaret skall senast vara inskickat till justitieombudsmannen den 6 november.

Tidningen har sökt Magdalena Palmcrantz, avdelningschef för individ och familj, för en kommentar.