Ivo har redan vid ett tidigare tillfälle riktat kritik mot sjukhuset för hur fastspänning av en patient använts. Det handlar om ett fall där en patient bältats för att personal ska kunna ge medicin.

Frågan tas nu upp på nytt i ett Ivo-ärende, där tvångsvården har granskats med fokus på patienter som hållits avskilda under en längre tid. Ivo konstaterar att patienter får spännas fast bara om det "föreligger en omedelbar fara för att en patient allvarligt ska skada sig själv eller andra och om situationen inte kan bemästras på annat sätt".

I det aktuella fallet har sjukhusets chefsöverläkare sagt att man försökt ge medicinen utan att spänna fast patienten, men att detta inte har fungerat. Ivo skriver trots detta i sitt beslut att det är svårt att se att det finns lagstöd för det sätt som bältningen genomförts på.

Inom den psykiatriska tvångsvården är det tillåtet att hålla en patient avskild från övriga patienter om detta är nödvändigt på grund av att patienten är aggressiv eller på annat sätt stör och försvårar vården av övriga patienter. Samtidigt finns det tydliga regler för när och hur länge en sådan avskiljning får ske.

Ivo skriver i sitt beslut att man inte har hittat några skäl att ifrågasätta besluten om tvångsavskiljning på Karsudden.

Ytterligare en sak som tas upp av Ivo gäller patienters rätt att använda telefon och dator. Även här finns det ett tidigare ärende, där sjukhuset har fått kritik för att en patient har fått sina möjligheter att telefonera inskränkta.

Ivo kommer att följa upp vården av de patienter som hålls avskiljda under längre tid genom att genomföra inspektioner minst en gång per år.

På Karsuddens regionsjukhus strax utanför Katrineholm vårdas personer som dömts till rättspsykiatrisk vård.