Andelen niondeklassare som har gymnasiebehörighet har ökat med nästan två procentenheter i landet. Det är ett trendbrott efter dalande resultat under flera år. Enligt den färska statistiken från Skolverket lämnade drygt 110 000 elever grundskolan i våras. Av dem var 92 900 elever behöriga till gymnasieskolan. Våren 2017 lämnade 107 000 elever grundskolan och av dem var 88 300 elever behöriga. Antalet behöriga elever ökade därmed med 4 600 från 2017 till i år.

Skolverket slår i sin rapport fast att föräldrarnas utbildning avspeglas i deras barns betyg. Bland elever vars föräldrar har gymnasieskola som högsta utbildning blev 78,1 procent behöriga till gymnasieskolan i våras. Behörigheten bland elever med minst en förälder med eftergymnasial utbildning är 93,5 procent. Siffrorna var ungefär desamma förra året.

– Skillnaderna mellan olika elevgrupper är fortsatt orimligt stora. Ansvariga för skolan lokalt behöver utveckla undervisningen och fördela resurser så att elevernas bakgrund inte avgör hur de lyckas i skolan. Social bakgrund får aldrig bli en ursäkt för sämre resultat. Här behöver skolorna göra mer och vi erbjuder en rad stödinsatser som de kan använda i sitt arbete, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

I sex av Södermanlands nio kommuner har resultatet förbättrats, men i Vingåker har det i stället försämrats. 39 procentandelar av eleverna fick godkänt i alla ämnen efter läsåret 2017/2018, vilket innebär att knappt fyra av tio niondeklassare uppnått kunskapskraven för att få godkänt i alla ämnen.

Det innebär en minskning på 9,5 procentandelar jämfört med läsåret 2016/2017 då resultatet landade på 48,5 procent.

För gymnasiebehörighet till ett högskoleförberedande program krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och i minst nio andra ämnen från grundskolan.

För att komma in på ett yrkesprogram på gymnasiet krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan. Det kravet uppnådde 51,4 procent av Slottsskolans elever som gick ut högstadiet i våras.

I Katrineholm klarade 75,5 procent av niondeklassarna kunskapskraven i alla ämnen och 82,6 procent var behöriga till gymnasiets yrkesprogram. I fjol klarade 69,2 av niondeklassarna kunskapskraven så gymnasiebehörigheten ökade i år med 6,3 procentenheter.