I samverkansnämnden inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, där Sörmland ingår, har man under flera år undersökt en schablonmässig ersättning vid inställda operationer eller inläggning om patienten fått vetskap mindre än 24 timmar före den planerade vården. En arbetsgrupp har tagit fram ett förslag på regelverk till en gemensam riktlinje för ersättning till patienter vid inställt besök, inläggning, operation, behandling eller undersökning – orsakad av vården – som kan gälla. Tandvården inkluderas inte.

Regelverket innebär att patienterna får rätt till viss ersättning då planerad operation, undersökning eller besök ställs in och skjuts på framtiden på grund av vården. Behandlade enhet ska informera patienten om hur ersättning kan sökas och erhållas samtidigt som man ska ange skäl till varför besöket blivit inställt.

Har besked lämnats före 24 timmar utgår ingen ersättning.

Artikelbild

Ersättningen för förlorad arbetsinkomst ska vara tusen kronor för heldag och femhundra kronor för del av dag. Ersättningen betalas ut även för vårdnadshavare, det vill säga om patienten är ett barn.

Ingen ersättning betalas dock ut om patienten erhåller sjuklön, sjukpenning, pension, studiebidrag eller arbetslöshetsersättning.

I Västra Götalandsregionen är ersättningen maximalt satt till 1200 kronor, i Stockholms läns landsting 1500 kronor.

Landstingets oppositionsråd Magnus Leivik (M) tycker det är bra att ersätta patienterna.

Artikelbild

Magnus Leivik.

– I grunden är det bra. Vi har ju tidigare föreslagit att slippa patientavgiften om man inte får vård i tid, men det har vi inte fått igenom, säger han.

Landstingets hälso- och sjukvårdslandstingsråd Fredrik Lundgren (L) uppger att landstingsstyrelsen ställt sig bakom beslutet efter att alla landsting i Uppsala-Örebros sjukvårdsregion ställt sig bakom ett gemensamt regelverk med gemensamma ersättningar.

– Vi tycker det är rimligt med en ersättning och tycker det är bra att alla sju landsting i vår sjukvårdsregion har en gemensam linje. Ersättningarna och villkoren kan sedan skilja sig åt marginellt mellan olika delar av landet, förklarar han.

När ersättningen införs är oklart. För landstingets del handlar det varje år om cirka 600 inställda operationer, som man själva orsakat, till en kostnad om närmare 600000 kronor, grovt räknat, uppger landstinget.