Gunnar Söderberg åsyftar kommunfullmäktiges sammanträde i kuststaden i december. Tre av besluten bryter mot kommunallagen, menar han.

Det första gäller hur valen gått till. Fullmäktige valde att besluta om vilka som ska vara ordföranden respektive vice ordföranden i stället för att, enligt kommunallagen, välja vilka som ska ingå i nämnder.

Andra delen gäller otillåtna val. Eva Asthage (M), Lennart Nilsson (S) valdes till revisorer, men de är samtidigt valda till andra poster, vilket inte, enligt lagen, är förenligt med revisionsuppdraget.

Malin Björgum (S) valdes till första vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden fastän hon sedan tidigare är revisor.

Tredje delen gäller felaktigheter i protokollet, där ska framgå vilka yrkanden som lagts fram och i vilken ordning.

– Man har också agerat på tvärs och inte följt kommunal praxis när man politiserade presidiet (högsta ledningen). Det här går emot principer i en demokrati, gör man så här kan man dribbla hur man vill. Man ska samverka så mycket som möjligt, säger Gunnar Söderberg.

Han har stora förhoppningar om att förvaltningsrätten ska ge honom rätt.