Svar till insändaren om svårigheten att göra en polisanmälan. Vi beklagar att du upplevt bristande service i din kontakt med polisen. Myndighetens ambition är att stärka servicen och öka tillgängligheten i olika kanaler för alla medborgare oavsett var man bor i landet. I det fall som beskrivs i insändaren har vi uppenbarligen inte lyckats.

Av insändaren framgår inte vilken dag eller vilken tid som polisen kontaktades via 114 14. Det går därför inte att ge ett mer precist svar på vad som kan ha orsakat just den aktuella situationen. Att den uppgivna köplatsen är densamma under så pass lång tid kan bero på flera olika faktorer, allt ifrån tekniskt fel på systemet till att pågående samtal gällt mer komplicerade ärenden som tar längre tid att dokumentera.

Förutom att ta upp brottsanmälan utför operatörerna i PKC även andra utredningsåtgärder som kan utföras via telefon. Detta gör att varje ärende tar längre tid.

Under vissa tider på dygnet när den förväntade svarstiden uppgår till en viss längd, kan medborgaren istället för att vänta kvar i telefonkön välja att bli uppringd av polisen.

Återuppringning från polisen sker regelmässigt inte senare än 21.00. Vid arbetsanhopningar och då många väljer att bli uppringda kan det vid enstaka tillfällen förekomma att operatörerna inte hinner ringa upp före 21.00.

Det nuvarande systemet för återuppringning medger tyvärr inte att uppgifterna sparas till nästkommande dag vilket medför att anmälaren måste ta en förnyad telefonkontakt med polisen. Dessa brister förväntas kunna lösas vid införandet av ett nytt kontaktcentersystem som är under upphandling.

Under maj inkom drygt 15 000 samtal till Polisens Kontaktcenter i Region Öst, där Södermanland ingår. Inflödet av samtal varierar kraftigt från dag till dag och från timme till timme, vilket också innebär att kötiderna varierar. Den genomsnittliga svarstiden låg under maj månad på knappt 5 minuter.

Förutom att ständigt förbättra vårt telefonisystem för att minimera tekniska problem, arbetar vi med att effektivisera och resurssätta verksamheten på ett så optimalt sätt som möjligt.

Peter Allheim

Processledare, Nationella kontaktenheten

Ingela Moberg

Stf sektionschef, PKC Öst