Samhällsbyggnadsnämnden i Vingåker godkände en rad nya regler på sitt senaste sammanträde. Bland annat innebär de reviderade lokala föreskrifterna att det blir förbjudet att låta bilen gå på tomgång i mer än en minut, en regel som många andra kommuner redan har, däribland Katrineholm.

Det nya förbudet motiveras med att tomgångskörning "ger onödiga utsläpp av avgaser". Tomgångskörning som "krävs för fordonets funktion" undantas dock.

De nya föreskrifterna innebär också nya regler för eldning på detaljplanerad mark. Förslaget är att eldning av trädgårdsavfall endast ska vara tillåtet två veckor per år, vecka 17 och vecka 40.

Kommunal tillståndsplikt för djurhållning föreslås tas bort helt ur föreskrifterna. Anledningen är att gällande lagstiftning ger kommunen tillräckliga möjligheter att ingripa om något inte står rätt till.

Reglerna för var i kommunen det krävs tillstånd för eget avlopp revideras också. Några områden som har fått kommunalt avlopp tas bort och ett par nya områden tillkommer.

Alla dessa förändringar bedöms vara kostnadsneutrala. Ökat antal ansökningar om dispens för eldning kan finansieras med tillsynsavgifter.

De reviderade föreskrifterna ska vidare till kommunstyrelsen och sedan till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut. Möjligen kommer ärendet med till fullmäktiges sammanträde den 24 april, enligt samhällsbyggnadsnämndens nämndsekreterare.

Nämnden fattade även beslut i två avloppsärenden, som innebär att två fastighetsägare förbjuds släppa ut avloppsvatten på sina respektive "bristfälliga" avloppsanläggningar. Med besluten följer hot om vite på 75 000 kronor i båda fallen.