– I Sörmland har antalet fjärilar minskat drastiskt. Arterna finns kvar, men finns inte i samma rikliga mängd, menar Håkan Elmqvist, entomolog från Strängnäs.

Sedan 50-talet har antalet fjärilar minskat markant i alla delar av landet. Dagfjärilar som veronikanätfjärilen och väddnätfjärilen har blivit sällsynta inte minst i Sörmland. En förklaring är förändringen inom jordbrukssektorn med en övergång från småskaligt till intensivt jordbruk med stora arealer av åkermark. Det har drastiskt minskat förekomsten av våtmarker som många fjärilar trivs i, menar Jan Sjöstedt, entomolog i Nyköping.

– De fjärilsarter som lever på fuktiga ängar drabbas hårdast av förändringarna. Det är naturområden som har torkat ut och fjärilar som väddnätfjärilen och veronikanätfjärilen har i stort utgått från Sörmlands utbud av fjärilsarter.

Artikelbild

| Jan Sjöstedt visar stolt upp sin fjärilssamling.

Entomologer talar om en utarmning av landskapet. I landet finns cirka 2 800 fjärilsarter och på uppdrag av EU statusuppdaterar Sverige tolv av arterna. Utbredningsområdet för samtliga tolv har krympt. I hundratals år har dagfjärilar sökt sig till fuktiga marker. I dagens intensiva jord- och skogsbruk dikas skogar och ängsmarker ut. Jan Sjöstedt berättar hur naturlandskapet förändras till nackdel för fjärilars fortlevnad. – En åkermark på 60-talet innehöll diken, åkerholmar med mera. I de variationsrika miljöerna trivs många insekter och fåglar. Genom att ändra på marken ändrar vi även djurens förutsättningar, säger Jan Sjöstedt.

Fuktiga områden finns bara i form av myrar och torrlagda är de skogar som man tidigare kunde ströva runt i med stövlar. – Det finns inga fuktmarker kvar. Markägare gör så här fast man borde veta bättre. Kortsiktigt är en utdikning av ett kärr bra för granarna. De växer sig stora och kan avverkas i högre takt. Men förändringarna i naturlandskapet påverkar djurlivet negativt, berättar Jan Sjöstedt.

För att förbättra förutsättningarna för fjärilar kan fler blomsterängar anläggas och trädgårdar kan få växa fritt. Plantering av perenner och buskar är ytterligare åtgärder som bidrar till fjärilarnas trivsel.

– Som trädgårdsägare kan du odla fler växter som larver trivs på och nektarväxter som fjärilar äter av. Generellt är välsköttta naturområden inte platser där fjärilar trivs. Människans påverkan på naturen är omfattande och påverkar inte minst fjärilslivet, säger Håkan Elmqvist.