Vad innebär det att bostadsmarknaden är i balans? Det räcker inte med bara tak över huvudet, det krävs boenden som passar olika målgruppers plånbok och behov. Vi är tyvärr långt ifrån detta idealläge i dagens Södermanland. En stor majoritet av Sveriges kommuner rapporterar bostadsbrist, och Södermanlands läns kommuner är inget undantag. Det är underskott på bostäder i samtliga länets kommuner.

Samtidigt börjar allt fler få upp ögonen för att ökat byggande inte räcker för att lösa bostadskrisen. Ett viktigt, men ofta försummat, område är rörligheten på bostadsmarknaden. Med en fungerande rörlighet sätts flyttkedjor igång, där den ensamstående senioren flyttar från sin allt för stora villa till ett mindre, mer anpassat boende så att den växande barnfamiljen kan flytta från sin trånga lägenhet och in i villan för att i sin tur ge plats åt den unge vuxna som lämnar familjehemmet.

När detta kretslopp fungerar minskar behovet av komplicerade och svårfinansierade byggprojekt. Vi får ett resurseffektivt, smart och hållbart kretslopp på bostadsmarknaden - utan att sätta en enda spade i marken. Utnyttjandet av länets befintliga bostadsbestånd är tyvärr dåligt.

I hela länet finns knappt 81 000 småhus och bostadsrätter. Under 2017 omsattes 4 374 av dessa, enligt siffror från Svensk Mäklarstatistik. Det ger en omsättningstakt runt 5 procent i länets ägda bestånd. Sett till den starka befolkningsutvecklingen i länet borde omsättningen vara betydligt högre.

Antalet flyttar i länet måste öka för att bostadsmarknaden ska fungera. Bakom alla uteblivna flyttar finns förlorade arbetstillfällen, missade studiemöjligheter, familjer som väntar med att växa och företag som hindras att anställa.

För att rörligheten ska öka krävs en kombination av rikspolitiska initiativ på skatteområdet med lokala insatser. En viktig reform är att differentiera reavinstskatten vid bostadsförsäljning så att hänsyn tas till hur länge man bott i sitt boende.

I dag är det bara Sverige och Portugal i hela OECD som har evig flyttskatt. På lokal och regional nivå finns också mycket att göra. En åtgärd är att erbjuda konkret hjälp med flytten, till exempel i form av kommunala ”flyttlotsar” dit äldre kan vända sig.

Sammantaget finns mycket att göra. Viktigast av allt är att få upp förståelsen för flyttens viktiga betydelse för individ, företag och samhälle. Utan fungerande flyttkedjor stannar Södermanland!

Björn Wellhagen

Vd Mäklarsamfundet