Barn- och utbildningsnämnden gick 13 februari ut med nyheten att 97 tjänster ska bort från grund- och gymnasieskolan i Eskilstuna under 2018. Orsaken är att skolan gick back med 16 miljoner under 2017, varav 12 miljoner försvann genom en administrativ miss av kommunen då man glömde söka ett statligt skolbidrag.

Besparingarna gör att oron och stressen i skolmiljön ökar bland både lärare och elever vilket innebär att det sannolikt kommer bli svårare att rekrytera lärare i framtiden. Eleverna kommer också drabbas genom att det är färre vuxna i skolan, färre elevassistenter till dem som har behov av det och ökad risk för sjukskrivningar bland de lärare som är kvar, med fler tillfälliga vikarier eller lärarlösa lektioner som följd.

Medborgerlig samling (MED) anser att skolan är grunden för framtidens välfärd och demokrati. Med gedigna kunskaper och färdigheter, både teoretiska och praktiska, kommer den enskilde individen att kunna skapa goda möjligheter för sin framtid. Välutbildade medborgare ger förutsättningarna för arbete, företagande och ekonomisk tillväxt, vilket bygger det svenska välståndet.

Medborgerlig Samling sätter vetenskap och bildning högt, läroplanerna ska ha ett tydligt kunskapsfokus. Från tidiga år behöver det läggas stor vikt vid läsning, vilken är en grundkompetens för att hänga med i andra ämnen. Lärarna ska avlastas från administrativa uppgifter som inte kräver deras kompetens. Det ger eleverna bästa möjliga förutsättningar att inhämta den kunskap som krävs enligt tydligare läroplaner och betygskriterier. Övriga administrativa uppgifter bör skötas av annan personal i skolan.

MED anser att kommunen borde varit förutseende och behållit tjänsterna under 2018 eftersom behoven kommer öka under 2019 med ett nytt kommunalt gymnasium. Detta skulle skapa trygghet och en långsiktighet i skolorna för att kunna planera verksamheten för de kommande åren, istället för den oreda och kaos man nu skapar. Detta borde vara en naturlig lösning, särskilt med tanke på att kommunen gjorde ett rekordöverskott på 300 miljoner 2017.

Den väg kommunen nu valt visar på kortsiktigt tänkande och det är ett svek mot både lärare och elever. Skolresultaten i Eskilstuna redan ligger långt ner på den undre halvan av Sveriges kommuner. Att låta våra elever betala priset för kommunens klantiga hantering är rent skamligt.

Kenth Reinelius

Medborgerlig Samling i Södermanlands län