Utan att någon politiker eller tjänsteman i Flen ens försökt att visa hur mycket av socialnämndens underskott som orsakats av verksamheten inom LSS-området har man nu bestämt sig för flera ”besparingar” som direkt riktar sig mot våra medlemmars ekonomiska och sociala situation och som inte stämmer med LSS-lagens bokstav och intentioner. Inte heller finns några siffror på vad man räknar med att spara på dessa nedskärningar.

FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, anser att det inte är förenligt med LSS-lagen att dra in all fritidsaktivitet på kvällar, helger och under sommarstängningen av Daglig verksamhet. Att, som det sägs i brevet till de berörda, istället försöka åstadkomma fritidsaktiviteter under ordinarie arbetstid är en motsägelse i sig.

Arbete/Daglig verksamhet är det som sker under arbetstid, fritid är tiden där utöver. Att hänvisa till att personalen i gruppbostäderna ska ansvara för att de boende får sin individuella rätt till fritids- och kulturaktiviteter är orimligt. Skälet till att aktiviteterna utförts som hittills är en effekt av att bemanningen på gruppbostäderna inte räckt till för detta. Det kommer det inte att göra nu heller, särskilt inte med anställningsstopp och stopp för vikariat. Personal har kontaktat oss och berättat om aviserad sänkt personaltäthet också vilket gör det ännu tydligare att detta inte går ihop. Hur detta blir till sommaren med många vikarier, om det ens blir några efter vikariestoppet, vågar vi knappt tänka på.

Artikelbild

Att sänka habiliteringsersättningen som aviserats från en tredjedel är inte ens en besparing då det blir ett lika stort statsbidrag i år som ifjol. Regeringen har också förtydligat att årets statsbidrag får användas för att bibehålla den höjning som genomfördes förra året med hjälp av statsbidraget. Alltså finns det inget att vinna på en sänkning. Detta har vi lyckats övertyga kommunen om varför den åtgärden dragits tillbaka.

Enligt LSS § 15:7 har kommunen en skyldighet att samverka med berörda organisationer. I den nuvarande situationen har dock tystnaden varit total. Vi har inte fått någon som helst information om dessa åtgärder, än mindre getts möjlighet att komma med synpunkter.

Vi hoppas att politikerna tar sitt förnuft till fånga och inser att dessa åtgärder är felriktade och i strid med lagen och dess intentioner och därför inte bör genomföras.

Kjell Clasborn

Ordförande FUB Katrineholm, Flen och Vingåker