Liberalerna vill införa valfrihet i hemtjänsten i Eskilstuna. Vem man ska släppa in över tröskeln till sitt hem, för att hjälpa till med de mest privata sakerna i vardagen, är ett viktigt beslut. Vem är bäst lämpad att fatta det beslutet? Den äldre själv eller politiker och byråkrater? För oss Liberaler är det själva kärnfrågan.

Andelen äldre ökar i Sverige. Dagens pensionärer är aktivare, friskare och mer medvetna om sina rättigheter. De vill kunna påverka sin vardag. De vill ha möjlighet till eget val.

År 2008 infördes lagen om valfrihetssystem - LOV. Lagen innebär att äldre med behov och personer med funktionsvariationer kan välja vilken form av omsorg de vill ha. Kommunen bestämmer om man vill använda LOV eller inte. I en gedigen utredning om som gjordes av Ramböll 2009 visades att förutsättningarna för valfrihetssystem i Eskilstuna kommun var goda.

2016 hade 162 kommuner infört valfrihet inom hemtjänsten. Erfarenheterna har varit positiva. Brukare i kommuner med valfrihetssystem är nöjdare. LOV ger dock något ökade kostnader, framför allt beroende på att kommunerna blivit bättre på uppföljning och kvalitetssäkring av hemtjänsten när man fått in flera utförare.

Socialstyrelsen visar i sin utredning att 9 av 10 av de som har hemtjänst väljer utförare i kommuner som infört LOV. Det vanligaste valet är kommunalt alternativ och ungefär en tredjedel väljer privata utförare.

När kommunfullmäktige behandlade Liberalernas motion 23 oktober beslutade den socialdemokratiska majoriteten att begrava fråga i ännu en utredning. Det blev tydligt att Moderaterna och Centerpartiet under sin tid i majoritet inte lagt två strån i kors för att få till stånd valfrihet i hemtjänsten. Inte ens den utredning de fått med i överenskommelsen med Socialdemokraterna hade de satt igång – förrän Liberalerna motionerade om saken. Nu kommer inget att hända före nästa val.

Vi Liberaler vill utforma systemet på ett sådant sätt att de äldres möjligheter att välja blir så stor som möjligt. Med LOV skapas möjlighet för små lokala företag att starta verksamhet inom vård, omsorg och hemtjänst. Små företag som inte har en chans att vinna de stora upphandlingar som görs i Eskilstuna idag. Det ger möjlighet till att lyfta en kvinnodominerad arbetsmarknad, samt förbättra deras status och attraktivitet som framtida arbetsplats.

Ge äldre rätten att välja vem som skall städa, laga mat och ge omsorg. Inför LOV inom hemtjänsten snarast. Vi värnar om den enskilda människans rätt att välja vem som kommer innanför hemmets tröskel. Äldre är gamla nog att bestämma själva.

Erika Rydja Sandvik (L)

2:e vice ordförande Vård-och omsorgsnämnden

Niklas Frykman (L)

gruppledare