Höga ohälsotal och sjukskrivningar är ett stort problem för Sverige och inte minst Eskilstuna. Oavsett om arbetsgivaren är privat eller kommunal. Följderna kan bli allvarliga för den enskilda personen samtidigt som det kostar samhället stora belopp.

I Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) senaste sammanställning för 2017 visar att sjukfrånvaron i Eskilstuna kommun, bland de kommunalt anställda, är 7,2 procent. Trenden är dyster. Det är en ökning med hela 28 procent sen år 2010. Det är även högre än det svenska snittet: 6,7 procent sjukfrånvaro bland kommunalt anställda. Den höga sjukfrånvaron är inte bara en direkt kostnad för kommunens och statens budget – utan försämrar också funktionen i den offentliga sektorn.

De kommunalt anställdas betydelse för välfärden i Eskilstuna är central. Med hög sjukfrånvaro inom kommunen saknas det personal inom äldreomsorgen, lärare i skolan och personal på våra barns förskolor. Bevisligen, för att möta framtidens utmaningar, är Sveriges välfärdssystem i behov av innovation och kapital med fokus på resurseffektivitet.

Ett effektivt sätt att komma tillrätta med de höga sjuktalen är att satsa på förebyggande hälsoarbete för de kommunanställda och på så sätt minska sjukfrånvaron på sikt.

Problemet är att detta kräver en kommunal investering, vilket många kommuner inte anser sig ha råd med. En social obligation kan vara lösningen på problemet. Initiativet innebär att kommunen ingår ett kontrakt med en långsiktig förvaltare av svenska pensionsmedel.

I ett första steg så åtar sig investeraren att ansvara för det preventiva hälsoarbetet och bära en del av risken för sjukskrivningar i kommunen över ett visst antal år. Detta ger investeraren incitament att göra sitt yttersta för att minska sjukskrivningarna i kommunen.

Avkastningen på investeringen är sedan beroende av att man kan visa mätbara resultat. Rent konkret, avkastningen på den sociala obligationen kommer att bero på hur mycket sjuktalen faktiskt har minskat bland de anställda i kommunen. Skandia har en lång erfarenhet av att arbeta med innovativa grepp för att sänka sjuktalen bland våra kunder.

Vi på Skandia menar att sociala obligationer är något som kan bidra till att lösa en del av våra växande samhällsutmaningar. Med 7,2 procent sjukfrånvaro bland de anställda i Eskilstuna kommun krävs det konkreta och innovativa förslag.

Att utveckla marknaden för sociala obligationer kräver att politiker på både lokal och nationell nivå vågar tänka nytt. Vi behöver gemensamt diskutera vad som behöver göras för att öka alternativa investeringar i det förebyggande hälsoarbetet i Eskilstuna.

Kristina Hagström

Hälsostrateg Skandia

Lars-Göran Orrevall

Chef Skandias Kapitalförvaltning