Ett av regeringen Löfvéns första beslut sedan den tillträdde var att avskaffa kömiljarden. Vilket har bidragit till att vårdköerna har vuxit signifikant under innevarande mandatperiod. Särskilt utsatta är cancerpatienter samt barn och unga med psykisk ohälsa. De landsting som är S-styrda visar överlag sämre resultat i vården jämfört med de som har borgerligt styre.

Allmänt sett är vårdkvalitén god, men tillgängligheten till sjukvården är alltför dålig, med på många håll oacceptabla väntetider. Under denna mandatperiod har alltför få helhjärtade satsningar har gjorts för att avhjälpa problemet. Goda åtgärder genereras inte av sig själv och en djup insikt om sambandet mellan personalens arbetsvillkor och patienternas säkerhet måste infinna sig annars ske, såsom nu, en personalflykt till bland annat bemanningsföretagen.

Bemanningsföretag kan ses som ett komplement i vården, men ska inte ta över arbetsgivarens och huvudmannens ansvar. Landstingen behöver i praktiken lära sig att konkurrera med bemanningsföretagen i stället för att passivt genomföra upphandlingar.

Vården kan inte fortsätta utvecklas genom högre skatteuttag eller fortsätta att förlita sig på statliga bidrag.

Den landstingsstyrda sjukvården behöver framöver bättre tillgodose vårdpersonalens önskemål om utveckling av flexibla arbetsvillkor och karriärmöjligheter. Health Consumer Powerhouse pekade i sin senaste europeiska jämförelse över Europas vårdtillgänglighet ut Sverige som liggande i bottenskiktet när det gäller tillgänglighet. Man anser att orsaken ligger i dåligt skötta landsting, inte avsaknad av pengar.

Det är dags för nya tag, låt sjukhusen styra över sin ekonomi, låt dem behålla överskotten till investeringar och satsningar på personalen. Låt dem skapa incitament till högre produktivitet.

Bokslutet över den sittande rödgröna regeringens hälso- och sjukvårdspolitik är bister läsning.

Moderaterna är beredda axla ansvaret att utveckla sjukvården i Sörmland med de omprioriteringar som krävs, där kvalitet i vården belönas och där valfriheten i den slutna vården förbättras.

Ursula Falkringe

Moderat landstingspolitiker