Företagare ska kunna fokusera på att driva och utveckla sina företag utan att bromsas av onödig byråkrati, krångel och blanketter. Men tyvärr har utvecklingen i Sverige gått i motsatt riktning.

Företagare lägger i snitt ner tio timmar i veckan på administration, varav av en stor portion av den ägnas åt att efterleva regelverk från myndigheter. Enligt Tillväxtverket ökar dessutom företagens kostnader för att efterleva och administrera lagar och regler med cirka 1,2 miljarder kronor om året.

Tydliga och förutsägbara spelregler är helt nödvändiga för ett bra företagsklimat. Sverige behöver politiker som tar ett aktivt grepp kring den regelbörda som tynger Sveriges småföretag, och genomför konkreta insatser för att den ska lätta.

Artikelbild

Roger Pihl, ordförande Företagarna Eskilstuna-Torshälla, skriver att företagens tid för administration och kostnad måste minskas.

Med Företagarnas mål om att sänka företagens administrativa kostnader för att efterleva regler med en miljard kronor årligen fram till 2022 måste framförallt tre områden i regelförenklingsarbetet prioriteras:

* Förenkling och kvantitativa mål för minskad regelbörda. I stort sett alla politiker och partier säger sig prioritera regelförenkling och minskad administration, men trots det görs lite för att minska regelbördan och förenkla för företagen. Arbetet med regelförenkling behöver intensifieras och Regelrådets mandat stärkas. Myndigheter och politiker bör därför sätta upp mätbara och kvantitativa mål för minskad regelbörda.

* Tillstånd och avgifter. Långa väntetider riskerar företagens verksamheter, särskilt för mindre företag som i högre grad är beroende av att ärendehanteringar inte tar för lång tid. Därför måste handläggningstiden för utfärdande av tillstånd förkortas. I de fall ansökningar saknar information bör myndigheten be om komplettering och inte avslå ansökan. Avgifter för tillsyn ska endast faktureras vid utförd service.

* Uppgiftslämning till myndigheter. Företag lämnar in mängder med information och uppgifter till myndigheter vilket av många företag upplevs som betungade och något som tar mycket av verksamhetens huvudsakliga arbetsuppgifter och resurser. Det kan gälla statistiskt underlag, företagets redovisning och deklaration eller ansökningar för tillstånd. Inför Uppgiftslämnarutredningens (2013) förslag om att en uppgift i regel endast ska behöva lämnas en gång till en myndighet.

* I Sverige står småföretagen för den absoluta majoriteten av jobbtillväxten, fyra av fem jobb har skapats i små företag sedan 1990. Genom att lätta på regelbördan stärker vi Sveriges konkurrenskraft, möjliggör fler jobb och ökade skatteintäkter. Byråkrati, regler och blanketter ska vara anpassade till företagen – inte tvärtom. Det vinner alla på.

 

Roger Pihl

Ordförande Företagarna Eskilstuna-Torshälla