Debatt Regeringen har tillsatt en utredning med uppdrag att föreslå ett nytt museum om Förintelsen. Sveriges länsmuseer avråder staten från att skapa ännu ett statligt myndighetsmuseum, satsa i stället resurserna regionalt på de museer som redan finns. Vill regeringen och kulturminister Amanda Lind att minnet av Förintelsen ska hållas levande bör landets 24 länsmuseer tilldelas uppgiften.

Vi delar uppfattningen att Sverige behöver främja kunskapen, minnet och forskningen om Förintelsen, så att kommande generationer ska kunna dra lärdom av de fasor som nazismen utsatte miljontals judar och andra offer för. Samhället har ett ansvar att föra vittnesmålen vidare och aldrig glömma dessa brott mot mänskligheten. Det är särskilt viktigt när allt färre överlevande finns kvar i livet som själva kan berätta. Länsmuseerna uppmanar dock utredning och regering att tänka i andra banor för hur detta kan ske. Det finns bättre sätt att förverkliga intentionen och samtidigt nå de kulturpolitiska målen. 

Skälen för vår uppfattning är i huvudsak två: 

För det första blir ett storstadsbaserat museum ett museum i huvudsak för storstadsområdets invånare och tillresta besökare. Övriga landets befolkning kommer inte ges samma möjlighet att ta del av det viktiga innehållet.  

För det andra finns vittnesmål, föremål och platser som rör den judiska befolkningens liv och historia, om antisemitism, Förintelsen och flyktingmottagandet efter andra världskriget, utspridda i hela landet. 

Vår övertygelse är att nära perspektiv, med utgångspunkt i lokalsamhället, är oslagbara när man ska väcka intresse, skapa förståelse och relevans för historiska skeenden hos besökaren.

Länsmuseerna är sammantaget Sveriges största museum och skapar möjligheter till synergier och uppväxling mellan olika samlingar och utställarkompetenser. Länsmuseerna är en del av en väl utbyggd museal infrastruktur i hela landet, har goda möjligheter att uppmärksamma Förintelsen och på bredden nå stora delar av befolkningen och därmed lättare nå kulturpolitikens mål om breddat deltagande. Länsmuseerna möter redan i dag många barn och skolelever, en viktig målgrupp för en sådan preventiv satsning. 

 

Jonas Hellberg (S)

Ordförande Länsmuseernas samarbetsråd

Inga Göransson (C)

Vice ordförande Länsmuseernas samarbetsråd

Åsa Kratz (S)

Ordförande Sörmlands museum 

Marianne Andersson (C)

Sörmlands museum

Linda Lundberg

Generalsekreterare i Länsmuseernas samarbetsråd