Debatt Den 12 juli fick vi ta del av beskedet att regeringen valt att inte skriva under FN:s konvention för ett kärnvapenförbud. Det är ett beslut som väcker stor besvikelse. I en tid präglad av oro och orättvisor, och ett slags global upptrappning av säkerhetsläget, är det än viktigare att Sverige tydligt, på ett sätt som undanröjer all tvivel, står upp för fred, neutralitet och idén om en kärnvapenfri värld.

Flera allvarliga hot står oss inför dörren. De av vårt ekonomiska system pådrivna miljö- och klimatförändringarna hotar att göra delar av världen obeboeliga, odlingsmarker obrukbara, sjöar övergödda, kustremsor översvämmade och miljontals människor hemlösa, och på flykt.

På olika håll i världen vinner auktoritära och antidemokratiska partier popularitet. Vi ser i Polen hur rättsväsendet politiseras och de fria medierna kvävs. I Ungern sker en liknande utveckling.

Idéer och koncept, centrala i varje demokratisk stat, ifrågasätts. Och tanken om människans lika värde och okränkbara fri- och rättigheter är inte längre självklarheter.

De globala supermakterna, bland dem USA och Ryssland, rustar upp och moderniserar sin militär. Vi ser hur Ryssland blir alltmer aggressivt och expansivt. Först i det Ryss-Georgiska kriget, därefter i annekteringen av Krimhalvön i Ukraina, och den efterföljande konflikten med Ukraina. Vi ser även hur NATO förtydligar sin roll som kärnvapenallians, samt att USA ämnar modernisera de kärnvapen de har utplacerade.

I det säkerhetspolitiska läge vi befinner oss i, är det viktigt att Sverige behåller sin neutralitet och alliansfrihet, samt att vi tydligt säger nej till kärnvapen och ja till fred. Därför bör vi ompröva vårt beslut att inte skriva under FN:s konvention om kärnvapenförbud. Vi bör även arbeta för att avveckla den svenska vapenexporten och dessutom agera för att Norden och i förlängningen Europa ska bli en kärnvapenfri zon.

Drömmen om en kärnvapen- och konfliktfri värld känns väldigt avlägsen i stunden, men oavsett hur avlägset ett mål kan te sig vara, står vår förpliktelse att kämpa för vad vi tror på fast. Visst kan det verka svårt, till och med omöjligt, men framtiden är vår att skapa. Låt oss göra allt som står i vår makt för att den framtiden präglas av nedrustning i stället för kapprustning, rättvisa i stället för orättvisa, och fred i stället för konflikt.