Insändare Svar på insändare ”Kommunalt velande om Ängsholmen” publicerad 24 februari.

Ängsholmen östra är ett prioriterat område, likt många andra områden i kommunen. Vi har i vår plan för utbyggnad av vatten och avlopp flyttat fram Ängsholmen till förmån för andra tidigare prioriterade. Däremot har kommunen haft en resursbrist i tillgängliga planhandläggare under delar av 2019 vilket medfört att planarbeten har behövt prioriteras än hårdare än vad som är önskvärt.

I det fallet har Ängsholmen östra fått stå tillbaka för andra detaljplaner. Planprioriteringslistan beskriver detaljplanen som vilande då en aktiv handläggning inte genomförs i nuläget. Vid nämndsammanträdet framförde vi dock från politiken att det politiskt är en viktig plan. Däremot arbetas det nu med att beställa de utredningar som behövs för att genomföra planarbetet.

Planarbetet är komplext där en ny detaljplan ska tas fram inom ett område som är utbyggt med fritidshus där höga kultur- och naturvärden ska samspela med de boendes önskemål. På det ska kommunen bygga ut vatten- och avloppsnätet i ett område med stora höjdskillnader vilket gör arbetet än mer komplext. Vi jobbar med målsättningen att detaljplanen ska antas av stadsbyggnadsnämnden i december 2021, vilket är i enlighet med den tidsplan som vi från början antog. Det är ett komplext ärende och många myndigheter har varit och är inblandade i processen. Vår ambition som majoritet är att färdigställa detaljplanen.