Övrigt Politik Ingen älskar vägar men de behövs ibland för att livet skall fungera för människor. Infart västra Trosa är ett statligt vägprojekt som skall finansieras med statliga pengar och de intäkter som vägbygget möjliggör.

Trosa kommun är en kommun som har befolkningstillväxt. Just nu är den väl stark i orten Trosa och behöver minska kommande år. Så kommer det också att bli när konjunkturen avmattas. Över tid har kommunens befolkning växt med ca 150 invånare per år de senaste 25 åren. Framöver är målet ca 200 invånare per år.

Det är i grunden väldigt viktigt med befolkningstillväxt. I en växande kommun får man en växande ekonomi och rätt hanterat så förbättra det våra möjligheter att ha stora ambitioner när det gäller kvalité och utbud i vår kommunmala service till medborgarna.

Infarten betalas INTE av skattebetalarna i Trosa kommun. 40 % finansieras med statliga pengar. 60 % av kostnaden för vägen och cykelvägen finansieras genom avgifter ifrån företagsetableringar och bostadsbyggande.

Alla beslut är nu fattade på tre olika nivåer. Statligt, regionalt och kommunalt. I Trosa kommun togs det första beslutet om att vägen behövde byggas 2006. Då i total politisk enighet. Sedan dess har den i olika delar hanterats genom 21 demokratiskt fattade beslut bara i Trosa kommun. Vägen börjar byggas år 2020.

Infart västra Trosa löser många frågor.

Den möjliggör företagsetableringar. Det är viktigt att det finns arbetstillfällen på orten.

Den gör att tung trafik kan ledas bort ifrån den trånga smäckbron.

Den förhindrar att det förtätas och byggs för mycket i centrala Trosa.

Den skapar en överfart till över ån så att också västra sidan av Trosa kan växa vilket är av stor betydelse också för Västerljung.

Den skall ses i sitt sammanhang. Den är en pusselbit i att hantera trafiken i och runt orten Trosa de kommande 50 åren.

Allians för Trosa kommun tar ansvar för att Trosa kommun även långsiktigt skall kunna utvecklas positivt och den befolkningstillväxt som följer därav. Vi vill att hela Trosa kommun skall ha en hållbar tillväxt. För att det också skall kunna innefatta västra Trosa och Västerljung så behövs infarten. Och för skola och förskola i Västerljung är det direkt avgörande att elevunderlaget stärks.

Daniel Portnoff (M) John Carlsson (C) Bengt-Eric Sandström (L) Arne Karlsson (KD)