Vårdcentralerna är basen i landstingets vårdutbud och är i starkt behov av mer resurser/pengar. I dag genomförs fler besök än någonsin på vårdcentralerna. Som exempel kan nämnas att vårdcentralen Linden under perioden januari – april 2018 hade 18 000 besök. Under samma period hade samtliga mottagningar på Kullbergska sjukhuset inklusive akuten 14 000 besök. Besöken på vårdcentralerna genererar stora kostnader för lab, röntgen med mera. Tyvärr följer inte resurserna med.

Under de sista åren har primärvården i Sörmland fått använda eget kapital för att göra nödvändiga investeringar. I längden går det inte att ”knapra” på sin buffert.

Om Sörmland vill uppnå målet att bli Sveriges friskaste län 2025 måste dessutom arbetet med hälsofrämjande aktiviteter intensifieras. Ersättningen för hälsoinsatser som råd kring rökning, alkohol och övervikt ska givetvis premieras i kommande budget.

Sverige är ett av världens mest sjukhustunga länder men har en rekordliten primärvård. Det vill moderaterna ändra på. Omfördela därför landstingets pengapåse och se till att primärvården får de resurser som krävs för sitt omfattande och viktiga uppdrag.

Lägg din röst på moderaterna för en framtida stark och tillgänglig primärvård.

Birgitta Carlheim-Gyllensköld

Landstingspolitiker (M)