Insändare Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 13 december 2019 att anta ett förslag till prioriteringslista för detaljplaneärenden 2020 som tagits fram av kommunens planavdelning. Förslaget innebär att detaljplanearbetet för Ängsholmen Östra avbryts och prioriteras ner. 

Jag och min familj har en kommunal arrendetomt på Ängsholmen och via sommarstugeföreningens grupper har jag diskuterat utvecklingen av området med kommunen, framförallt för att förse det med kommunalt VA. 

Jag har under 25 års tid träffat olika kommunalråd och byggordföranden. Kommunen har alltid uppträtt välvilligt och sagt att man vill få till en lösning på frågan. Dock inte under den miljöpartistiska ledningen av stadsbyggnadsnämnden då kommunen menade att VA-standarden i området skulle behålla karaktären av ”hink in – hink ut” plus torrdass. Andra politiker har vid flera tillfällen förklarat att frågan om kommunalt VA till Ängsholmen är högt prioriterad och att en uppstart av planarbetet ligger nära i tiden. 

Det var många år sen jag hörde detta första gången, och det uttalades också från den nuvarande majoriteten när den tillträdde. Planarbete för Ängsholmen hade påbörjats vid flera tillfällen tidigare men alltid avslutats innan det blivit klart. Nytt planarbete påbörjades igen efter några år med S, M och C i ledningen. Nu trodde jag nog att man menade allvar. Ett önsketänkande tydligen. 

Olika förklaringar har framförts för att man inte lyckats. Resursbrist har ofta nämnts. Under en period hade kommunen problem att hantera och bemöta en handläggare på länsstyrelsen som ställde krav med anledning av en fornborg i området. När jag kontaktade länsstyrelsen och handläggarens chef löstes knuten direkt.

Nu vill planavdelningen stoppa jobbet på grund av resursbrist. Märkligt, då de på planavdelningen som arbetat med Ängsholmsplanen jobbar kvar, vilket flera andra handläggare gör. Resurser finns alltså för arbete med andra planer. Är det utmaningarna i just den här planen man inte klarar? Då är ju problemet snarast kompetensbrist. Vill kommunen hushålla med resurser? Hur rationellt är det då att utreda, påbörja, avbryta, utreda på nytt, påbörja på nytt, avbryta osv?

Hur kan man som ansvarig politiker i stadsbyggnadsnämnden köpa det här? Sätt ner foten och se till att jobbet blir gjort! Det handlar ju om er egen trovärdighet. Saknas en viss resurs på planavdelningen går den väl att upphandla.

Som boende i området upplever man hopplöshet och känner sig förflyttad till en Kafkavärld.